Złoczyńcy w uzdrowisku

«poprzedni     następny»
2016-08-17 13:34:32
news - Złoczyńcy w uzdrowisku

Do 15 października 2016 można składać zgłoszenia w konkursie literackim "Złoczyńcy w uzdrowisku", organizowanym przez Powiat Otwocki. Do wygrania nawet 1500 zł! Publikujemy regulamin konkursu:

 

Regulamin Konkursu Literackiego

„Złoczyńcy w uzdrowisku”

organizowanego w ramach projektu „Powiat Otwocki Stolica Kultury Mazowsza 2016”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie literackim pod nazwą „Złoczyńcy w uzdrowisku” na opowiadanie kryminalne, którego motywem obowiązkowym jest powiat otwocki, zwanym w dalszej części „Konkursem”. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Powiat Otwocki Stolica Kultury Mazowsza 2016”.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Powiat Otwocki, działający poprzez Biuro Kultury i Promocji, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 3

Celem konkursu literackiego jest promocja powiatu otwockiego poprzez napisanie opowiadania kryminalnego nawiązującego do historii powiatu otwockiego i miasta Otwocka.  

§ 4

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nawiązania współpracy z mecenasami Konkursu, zwanymi dalej „Partnerami Wspierającymi”.

§ 5

Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Otwocki.

§ 6

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym: Gazety Samorządowej Powiatu Otwockiego AS PIK, oraz tygodnika „Linia Otwocka”.

§7

Fundatorem nagród jest Organizator oraz Partnerzy.

 

 

WARUNKI KONKURSU

 

§ 8

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, z wyjątkiem osób związanych stosunkiem pracy lub umowami z Organizatorem 

 

§ 9

Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie, zawierające intrygę kryminalną, w którym istotne znaczenie odgrywa powiat otwocki, miasto Otwock lub inne miejscowości z terenu powiatu. Opowiadanie powinno być osadzone w realiach historycznych i nawiązywać do postaci i osób związanych z tym regionem. Źródło inspiracji stanowią miejsca kultury, fragmenty kryminałów oraz wycinki z gazet z okresu międzywojennego i powojennego, dotyczące regionu zajmowanego obecnie przez powiat. Fragmenty dostępne są jako załącznik do Regulaminu na stronie internetowej, profilu FB Powiatu Otwockiego. Akcja opowiadania może toczyć się w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, ale to przeszłość jest punktem wyjścia.

§ 10

Nadesłany utwór musi być napisany w języku polskim, wcześniej nienagradzany i w żadnej formie niepublikowany.

§ 11

Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 30 000 znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, rozmiar 12.

§ 12

1. Utwory należy przesłać do dnia 15 października 2016 r. (liczy się data odbioru) w formie cyfrowej (pliki tekstowe w formacie .doc, .docx, .rtf, .odt, .sxw) w temacie wiadomości „Złoczyńcy na uzdrowisku” na adres e-mail: kultura@powiat-otwocki.pl lub w formie wydruku papierowego wraz z płytą CD-R lub DVD, zawierającą cyfrowy zapis utworu (pliki tekstowe w formacie .doc, .docx, .rtf, .odt, .sxw) do Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku z dopiskiem „Konkurs kryminalny” – ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock.

2. Utwory należy podpisać godłem (pseudonimem uniemożliwiającym identyfikację autora). Do opowiadania konkursowego w osobnym pliku tekstowym (w przypadku przesyłki drogą elektroniczną) lub w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (w przypadku przesyłki pocztą tradycyjną) należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu kontaktowego lub adres email). Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane jurorom.

3. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 15 października 2016 r. nie będą rozpatrywane.

§ 13

Niespełnienie wymogów formalnych określonych w paragrafach 8-12 powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej.

§ 14

Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia nadesłanych utworów, powstałe w wyniku transportu pocztowego, ani też za uszkodzenie lub niedostarczenie przesyłki e-mail, w wyniku nieprawidłowego działania sieci teleinformatycznych i serwerów pocztowych.

§ 15

Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatora.

§ 16

Przekazanie opowiadań konkursowych wraz ze swoimi danymi jest równoznaczne z przyjęciem za wiążące postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

III. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

 

§ 17

Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.

§ 18

W skład Jury wchodzą przedstawiciele powołani przez Organizatora. 

§ 19

Jury, oceniając zgłoszone prace, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze oryginalność, walory artystyczne utworu oraz inspiracje i związki z powiatem otwockim.

§ 20

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 21

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 31 października 2016 r, na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz na profilu FB Powiatu Otwockiego. 

§ 22

Autorzy zwycięskich i wyróżnionych opowiadań wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, godła, nazwy miejscowości, z której pochodzi uczestnik, wieku uczestnika oraz tytułu nagrodzonego opowiadania.

 

IV. NAGRODY

 

§ 23

1.Nagradzani będą autorzy najlepszych opowiadań. Organizatorzy przewidują główne nagrody: I nagroda, II nagroda i III nagroda, jednakże w uzasadnionych przypadkach Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z nagród lub przyznania nagród ex aequo.

2.Nagrody dla laureatów najciekawszych prac:

I nagroda – kwota brutto 1500,00 pln

II nagroda – kwota brutto 1000,00 pln

III nagroda – kwota brutto 800,00 pln

oraz wyróżnienia w formie rzeczowej dla autorów najciekawszych prac.

§ 24

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień za ciekawe prace, nie nagrodzone miejscami I-III.

§ 25

Organizatorzy, jako dodatkową formę nagrodzenia najlepszych prac, planują publikację zbioru opowiadań. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niepublikowania zbioru opowiadań lub publikacji w innej formie.

§ 26

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się publicznie podczas jednego z wydarzeń organizowanych przez Powiat Otwocki. Laureaci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o wręczeniu nagród i wyróżnień. W przypadku nieobecności laureatów, nagrody trafią pocztą do nagrodzonych i wyróżnionych na koszt Organizatorów.

 

V. PRAWA AUTORSKIE

 

§ 27

Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że każda zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, bez niedozwolonych zapożyczeń z prac osób trzecich, ponadto nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich, oraz  że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dzieła.

§ 28

1. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

2. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich, uczestnik zobowiązuje się ponieść w pełnym zakresie cywilnoprawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych zgłoszonych prac.

§ 29

1. Zgłoszenie Pracy na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich do swoich prac na rzecz Organizatorów Konkursu w wyniku czego Organizatorzy uzyskują prawo do publikacji w formie papierowej i elektronicznej prac zgłoszonych na konkurs oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora w ramach wydawanych przez siebie materiałów pokonkursowych.

2. Wszelkie inne formy użycia prac konkursowych zostaną opatrzone odrębnymi umowami zawieranymi indywidualnie z poszczególnymi autorami.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 30

Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża na to zgodę i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatorów.

§ 31

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przerwania,  zmiany  lub  przedłużenia  Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

§ 32

Organizatorowi  przysługuje  prawo  unieważnienia  Konkursu  bez  podania  przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzcy.

§ 33

Osoby,  które  nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych  w  niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.

§ 34

Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresami Organizatora wskazanymi w § 10 niniejszego Regulaminu oraz na stronie internetowej: www.powiat-otwocki.pl.

§ 35

Dodatkowych  informacji  udzielają  pracownicy  Biura Kultury i Promocji, tel.: 22 788 15 34 wew. 387.

 

Opinia
Treści
emilly26 Linia koment Ciekawi mnie ile będzie uczestników w konkursie literackim.
2016-08-17 21:48:53
martucha180 Linia koment Powodzenia!
2016-08-17 20:21:09
dayna15 Linia koment super
2016-08-17 14:30:24
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów