Moje narodziny
opowiadania >Moje na­ro­dzi­ny – Część 1


Kac­per.
Strasz­nie tu cia­sno! I ta woda - co jest grane? - dla­cze­go tak długo tu sie­dzę?


Co praw­da, moja mama dba o mnie, a tatuś, stale ją głasz­cze po brzusz­ku, tro­chę mnie to ła­sko­cze, ale oni tak się ko­cha­ją - muszę wy­trzy­mać!


Nagle jakiś ruch wokół mojej osoby, wiozą mamę na salę ope­ra­cyj­ną, rety! - nie chcą mnie?


Na su­fi­cie świa­tła, tyle ludzi koło mojej ma­mu­si, jest zde­ner­wo­wa­na ale pod­da­je się.


Na­resz­cie je­stem, przez ce­sar­skie cię­cie, uff - jaka ulga. Kle­pią mnie w pupę. Zaraz, zaraz – co za po­ufa­łość! - nie bar­dzo mi się to po­do­ba. Sły­szę głos le­ka­rza, synek, ma pani synka. Wiel­kie mi od­kry­cie - prze­cież wie­dzie­li, że nie je­stem babą.


Pierw­sza noc kosz­mar­na, obok wrza­ski, nie można się zdrzem­nąć – chcę do mamy!


Rano wiozą mnie na wózku, opa­tu­lo­ne­go jak na­le­śnik, ała! - cia­sno mi!


Na­resz­cie przy ma­mu­si, cie­plut­ko, przy­jem­nie, a i je­dzon­ko py­cho­ta.


Tatuś po­dob­no do­brze się spi­sał przy moich na­ro­dzi­nach, sie­dział za szybą i trzy­mał kciu­ki, teraz też tu kuka z kwia­ta­mi dla mamy. Mu­si­my jesz­cze tro­chę zo­stać w szpi­ta­lu, coś mnie za­żół­ci­ło, ale to po­dob­no norma.


Wra­ca­my w końcu do domku, mam swoje łó­żecz­ko, wszę­dzie ład­nie pach­nie, jest bab­cia i dzia­dek, są mną za­chwy­ce­ni. No cóż ja na to po­ra­dzę, że taki ze mnie przy­stoj­niak, hi, hi.


Je­stem teraz gwiaz­dą, wszy­scy mnie oglą­da­ją, noszą na rę­kach, a tatuś robi zdję­cia.


Było nawet faj­nie do mo­men­tu, kiedy ma­mu­sia mnie prze­wi­ja­ła. a tatko za­mie­nił się w re­ży­se­ra. Mama grała jak uro­dzo­na ak­tor­ka, nawet w tym szla­frocz­ku, wy­glą­da­ła jak księż­nicz­ka. Jed­nak kiedy do­szło do pierw­szej mojej kupy, tro­chę się wku­rzy­łem. Jaki wstyd! – zie­lo­na, fuj! a tatko nadal krę­cił, e tam - chyba nie byłem z tego za­do­wo­lo­ny, za­czą­łem wrzesz­czeć, bo czło­wiek ma chyba ja­kieś swoje prawa.


Prze­ży­łem, potem było już coraz le­piej. Mama mnie roz­piesz­cza­ła, a tatuś był bar­dzo dumny.


Szu­ka­li dla mnie opie­kun­ki, nie chcia­łem obcej osoby, jed­nak moja ma­mu­sia mu­sia­ła wró­cić do pracy.


Nawet fajna babka, zna się na rze­czy, tylko z każdą pier­do­łą dzwo­ni do mamy - bez prze­sa­dy! Gdy­bym tylko umiał mówić, jed­nak jak na razie, to tylko wy­do­by­wam z sie­bie ja­kieś takie gur­ga­nie.


Obu­dzi­łem się dziś w złym na­stro­ju, bo­la­ło mnie coś w buzi, swę­dzia­ły mnie dzią­sła, a moja ma­mu­sia była taka szczę­śli­wa, bo prze­bił mi się pierw­szy ząb. Z czego tu się cie­szyć, wszyst­ko mnie boli i de­ner­wu­je, więc będę się darł, może w końcu zro­zu­mie­ją, że nie je­stem taki szczę­śli­wy jak oni.


Na szczę­ście prze­szło.


Mi­nę­ły czte­ry mie­sią­ce, pierw­szy raz usia­dłem na pupie. Ale faj­nie pa­trzeć na świat, z tej po­zy­cji. Tro­chę mnie ko­li­bie na prawo i lewo, jed­nak sie­dzę - silny je­stem jak tatuś.


Zła­pa­łem się za szta­chet­ki od łó­żecz­ka, pró­bu­ję się pod­nieść, cięż­ka pupa w tym pam­per­sie – nie dałem rady.


Wal­ną­łem w brzeg łó­żecz­ka, bu­uuuu!!- boli. Ma­mu­sia mnie utu­li­ła, tro­chę mi prze­szło. Chyba za wcze­śnie na wsta­wa­nie – od­pu­ści­łem.


Je­ste­śmy na spa­ce­rze, mam od­jaz­do­wy wózek, mama usia­dła na ła­wecz­ce, obok innej pani.


Z po­zy­cji sie­dzą­cej, widzę nie­złą laskę, bawi się grze­chot­ką – ech te baby, ja mam tylko smo­czek, bo na fajkę to chyba za wcze­śnie. Po­gur­ga­li­smy sobie tro­chę i trze­ba było wra­cać do domu, bo moja pie­lu­cha chyba prze­mo­kła. Do­brze, że tego nie wi­dzia­ła ta pa­nien­ka – chyba bym się spa­lił ze wsty­du.


Hura! Na­resz­cie stoję!- cho­ciaż nogi mam jak z waty. Nie jest źle, byle do przo­du. Dzi­siaj znowu spa­cer do parku, już nie mogę się do­cze­kać. Mam na­dzie­ję, że spo­tkam tam nie­bie­sko­oką i po­gur­ga­my trosz­kę.

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS


- [1] -
Opinie
Ocena: 1 2 3 4 5 6
Musisz być zalogować by komentować.
Klaudyna61 Linia koment
Dodany:2013-07-03 16:49:57, Ocena: 4.5
Tekst bardzo mi sie podoba, napisany ze świetnym poczuciem humoru, Brawo!!!

Ocenił/a na: 6
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów