Żuaw śmierci
opowiadania >Na stycz­nio­we niebo wscho­dzi­ło Słoń­ce, le­ni­wie wy­chy­la­jąc się znad bia­łej linii ho­ry­zon­tu. Jego po­błaż­li­we i no­stal­gicz­ne pro­mie­nie, się­ga­jąc coraz dalej spra­wia­ły, iż pu­szy­sty śnieg cu­dow­nie skrzył się, za nic mając zbli­ża­ją­cą się wio­snę. Wszyst­ko zda­wa­ło się wzra­stać w siłę w ob­li­czu pro­mie­ni sło­necz­nych. Za­rów­no po­la­ny i łąki, teraz przy­kry­te war­stwą bia­łe­go puchu, jak i śpią­ce snem zi­mo­wym drze­wa spra­wia­ły wra­że­nie jakby więk­szych i po­tęż­niej­szych. Za spra­wą tej cu­dow­nej ja­sno­ści, która roz­la­ła się wszę­dy po bia­łym po­kry­ciu na­tu­ry, w oczy biła na­dzie­ja nad­cho­dzą­cej wio­sny, która osta­tecz­nie zwy­cię­ży okres zi­mo­we­go za­sto­ju w życiu przy­ro­dy.


Jed­na­ko­woż na dro­dze pro­mie­ni, które do­tych­czas bez­tro­sko za­le­wa­ły wszech­obec­ną biel, sta­nął obiekt obcy, zu­peł­nie nie­ade­kwat­ny do cu­dow­ne­go stycz­nio­we­go kra­jo­bra­zu. Nie­zwy­kła, bo jakże różna od oto­cze­nia, po­stać stała na środ­ku od­śnie­żo­nej i po­sy­pa­nej pia­skiem drogi, która po obu stro­nach gra­ni­czy­ła z za­mar­ły­mi obec­nie po­la­mi. Był to nie­zwy­kle odzia­ny czło­wiek, al­bo­wiem cał­ko­wi­cie spo­wi­jał go kolor czar­ny, a je­dy­nie na­kry­cie głowy róż­ni­ło się barwą od resz­ty stro­ju; jego głowę zdo­bił czer­wo­ny fez z pa­skiem bia­łe­go fu­ter­ka na­szy­tym na około i zwi­sa­ją­cym czar­nym frędz­lem.


Jego wy­twor­ny ubiór, wyraz sku­pie­nia i po­wa­gi na twa­rzy, a także ka­ra­bin z ba­gne­tem prze­wie­szo­ny przez prawe ramię spra­wia­ły, iż pre­zen­to­wał się on do­praw­dy nie­by­wa­le, kiedy sto­jąc tak w osa­mot­nie­niu wy­cze­ki­wał cze­goś, tyko jemu wia­do­me­go.


Wtem dało się sły­szeć ro­sną­ce dud­nie­nie; z po­cząt­ku pra­wie nie­sły­szal­ne, sta­wa­ło się coraz gło­śniej­sze i bo­gat­sze o inne dźwię­ki. Męż­czy­zna na środ­ku drogi wy­cią­gnął ręce z kie­sze­ni i z nie­zmien­nie po­waż­nym wy­ra­zem twa­rzy, roz­piął swój sur­dut uka­zu­jąc wspa­nia­łą czar­ną ka­mi­zel­kę z na­szy­tym dużym, bia­łym krzy­żem. Na­stęp­nie zdjął z ra­mie­nia ka­ra­bin, ce­re­mo­nial­nie nabił od­przo­do­wo i uwień­czył na­kła­da­jąc z tyłu ka­pi­szo­ny; broń była go­to­wa do strza­łu, a od­gło­sy zza wznie­sie­nia już do­sko­na­le sły­szal­ne i zro­zu­mia­łe. Był to tę­tent kopyt pary koni i roz­mo­wa dwóch jeźdź­ców; nie roz­ma­wia­li oni w oj­czy­stym ję­zy­ku czło­wie­ka ubra­ne­go na czar­no, lecz on do­brze znał ich dia­lekt, a jesz­cze bar­dziej go nie­na­wi­dził. Gdy dwóch kon­nych wy­je­cha­ło w końcu zza pa­gór­ka było dla nich już za późno.


- [1] -
Opinie
Ocena: 1 2 3 4 5 6
Musisz być zalogować by komentować.
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów