Tylko dla dorosłych
opowiadania >Był po­nie­działek wieczór. Zmęcze­nie po całych świętach da­wało we zna­ki nam oboj­gu. Je­dyne, o czym marzy­liśmy, to od­poczy­nek od te­go całego „obżar­stwa” i ludzi. Nies­te­ty, na­dal sie­dzieliśmy na spot­ka­niu rodzin­nym z w pełni zas­ta­wionym stołem. Oczy­wiście i al­ko­holem. Jak byłam mała kochałam święta. Bożego Na­rodze­nia , jak i również Wiel­ka­noc­ne. Te­raz ich nie cier­pię. Może dla­tego, że al­ko­hol jest głównym ,,pro­duk­tem" ta­kich przyjęć. Może dla­tego , że przez os­tatnie la­ta nie spędzałam ich ze swoją rodziną… a może wpływa na to coś in­ne­go.
Wra­cając do główne­go te­matu… Wyszliśmy wcześniej z im­pre­zy… Mieliśmy jechać na noc do mnie , a dro­ga trwa pół godzi­ny. Po kil­ku dniach ab­sty­nen­cji od sek­su w połącze­niu z dwo­ma drin­ka­mi mo­ja „chęć " po­woli rosła. Alan z rac­ji te­go , że pro­wadził nie pił na im­pre­zie , więc ku­piliśmy jeszcze wi­no po drodze. W końcu do­jecha­liśmy do do­mu i można było „ od­sapnąć” od jedze­nia i ofic­jalnych ciuchów. Z kieliszka­mi w rękach zaczęliśmy oglądać film… Oczy­wiście ja gdzieś w połowie już za­sypiałam, ale wyt­rwałam do końca. Po­tem szyb­ki prysznic i do łóżeczka…
Czys­ta, miękka pościel, coś co kocham… Alan wrócił spod pryszni­ca… i ten nieziem­ski za­pach…Nie można się oder­wać. Przy tym do­tyk Je­go ciała, ni­by zwykłe przy­tule­nie , a jakże przy­jem­ne. Po­całunek na dob­ra­noc… Ale…
Nie mogłam przes­tać Go całować. Ta roz­kosz roz­le­wała się po całym moim ciele. Hor­mo­ny zaczęły moc­no bu­zować. Obo­je wie­dzieliśmy, że prag­niemy siebie. Właśnie te­raz. Sunęłam ręką po je­go włosach, szyi, brzuchu, biod­rach , udach, zbliżając się do oko­lic in­tymnych… A On, prawą ręką na której leżałam, gładził mo­je ple­cy, drugą zaś sięgnął moich pier­si.
W końcu dot­knęłam Je­go pe­nisa. Był nab­rzmiały z pożąda­nia. Tak bar­dzo pa­sował do mo­jej ręki, z każdym jej ruchem, on drgał i próbo­wał się uwol­nić z bieliz­ny.
Usiadłam , po­woli i zmysłowo zdjęłam moją opi­nającą się koszulę nocną. Już miałam na so­bie tyl­ko strin­gi . Pochy­liłam się nad Ala­nem i le­ciut­ko po­całowałam w us­ta. Widziałam jak bar­dzo chce się na mnie rzu­cić i wejść we mnie. Jed­nak widział , że dziś ja pragnę po­woli, więc się nie spie­szył.
Od­su­wając swo­je us­ta od Je­go ust zaczęłam całować je­go ucho, szyję, zniżając się w dół i w dół.
Błądząc tak us­ta­mi po je­go ciele nat­ra­fiłam w końcu na te sza­re bok­serki, które ma na so­bie.. Na war­gach czułam je­go pe­nisa. Zdjęłam więc bieliznę i wzięłam go do ust. Czułam , jak Ala­nowi przy­jem­nie. Tak bar­dzo mnie to cie­szyło i jed­nocześnie mnie sa­mej spra­wiało wielką ra­dość. Prze­suwając us­ta w dół i w górę mnie sa­mej ro­biło się mok­ro, tam na do­le.. Wy­ciągnęłam pe­nisa i po­lizałam go języ­kiem z każdej stro­ny. Nie mogłam już wyt­rzy­mać. Tak bar­dzo Chciałam go poczuć w so­bie. Alan jed­nak na to nie poz­wo­lił. Prze­sunął mną tak , że leżałam na ple­cach… I on dał mi tą samą roz­kosz , którą ja je­mu przed chwilą. Języ­kiem ma­new­ro­wał między moimi uda­mi. Ja­każ roz­kosz… Co za przy­jem­ność…! Nie mogłam już wyt­rzy­mać z pożąda­nia… Pod­ciągnęłam Ala­na do góry , nasze twarze były te­raz na tym sa­mym po­ziomie, nasze oczy wpat­rujące się w siebie… i wszedł we mnie.. głębo­ko i moc­no. Płonęłam… Aż doszłam.Po­woli przyśpie­szał ..i szyb­ciej i moc­niej..tak bar­dzo czułam go w so­bie, nie ma lep­sze­go uczu­cia niż to.. Czułam , że kończy.. Doszedł a ja ra­zem z nim…
I leżeliśmy wyczer­pa­ni, nadzy i szczęśli­wi.


- [1] -
Opinie
Ocena: 1 2 3 4 5 6
Musisz być zalogować by komentować.
paularossi Linia koment
Dodany:2015-06-27 21:33:52, Ocena: 4.0
Maryjusz70 Linia koment
Dodany:2015-11-09 14:32:47, Ocena: 4.0
niewnikaj Linia koment
Dodany:2017-02-21 18:22:57, Ocena: 4.0
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów