Opis wydarzenia

Konkurs na opowiadanie detektywistyczne

Miasto: Bytom
Adres:
Start: 2014-10-05
Koniec: 2015-02-07
Tematyka: konkurs literacki
Dodał/a :slk
szara linia

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu organizuje konkurs na opowiadanie detektywistyczne. Zapraszamy do udziału i publikujemy jego regulamin:

 

Cel główny – Stworzenie antologii z najciekawszych prac nadesłanych na konkurs. 

 

Celem konkursu jest: 

 

Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa; edukacja, przeciwdziałanie przestępstwom. Podnoszenie poziomu świadomości młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej. 

 

- popularyzacja książek detektywistycznych; 

- pobudzenie wrażliwości młodzieży na ten rodzaj literatury; 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; 

- rozwijanie uzdolnień pisarskich; 

- stymulowanie procesów wyobraźni, rozwijanie fantazji; 

- umacnianie wiary we własne siły i w zdolności osiągania celów; 

- wzbogacenie umiejętności pracy z komputerem – z programami edytorskimi; 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na opowiadanie detektywistyczne pod tytułem: "Przedstaw tajemniczą historię…" Napisz własne opowiadanie detektywistyczne jest Młodzieżowy Domu Kultury nr 1 w Bytomiu przy wsparciu Komendy Miejskiej w Bytomiu – Wydziału Prewencji. 

Ponownie, w tym roku,  konkurs patronatem objął Komendant Miejski Policji podinspektor mgr Andrzej SZYMCZYK. 

2. Koordynatorami są: podinsp. Paweł Buczek, Anna Żynda, Agata Kiedos oraz Agnieszka Szymańska. 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. 

4. Prace należy przesyłać do 07.02.2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w marcu 2015 r. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane 

i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym konkursem. Każdy 

z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Regulamin dostępny będzie do wglądu w siedzibie organizatora oraz przesłany do uczestników konkursu. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania o tematyce detektywistycznej, kryminalnej lub sensacyjnej w dwóch kategoriach: 

a) opowiadanie o tematyce dowolnej

b) opowiadanie, którego akcja dzieje się w Bytomiu. 

 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 07 lutego 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu - biblioteka 

ul. Powstańców Warszawskich 12 

41-902 Bytom 

Z dopiskiem na kopercie: "Przedstaw tajemniczą historię…" 

 

3. Każdy uczestnik powinien przesłać na konkurs jedno opowiadanie, w trzech kopiach. W nagłówku opowiadania powinno znaleźć się godło autora. 

4. Komplet dokumentów stanowi: 

a). opowiadanie w wersji drukowanej (w 3 kopiach) opatrzone godłem 

(godło - czyli pseudonim, zastępuje podpis). 

b). zaklejona koperta opatrzona tym samym godłem zawierająca: imię i nazwisko autora, jego adres, nazwę szkoły, w miarę możliwości adres internetowy szkoły  i numer telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna. 

5. Zgłoszenie niekompletne oraz doręczone po terminie określonym w pkt. 3. niniejszego regulaminu podlega odrzuceniu jako nie spełniające wymogów formalnych. 

6. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. 

7. Zwycięzcę konkursu wyłoni Jury wyznaczone przez organizatora. W sytuacji równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury. Autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o przesłanie swojego opowiadania drogą meilową w celu stworzenia antologii opowiadań detektywistycznych, która będzie udostępniona na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1. 

 

Wymagania dotyczące opowiadania 

1. Opowiadanie zgłoszone do konkursu powinno być: 

a. utworem oryginalnym, wcześniej niepublikowanym, napisanym w języku polskim, nie krótszym niż 4 i nie dłuższym niż 10 stron maszynopisu 

(Times New Roman; Arial – maksymalny rozmiar czcionki to "14") w wyjątkowych sytuacjach - bardzo czytelnego rękopisu; 

b. tekst nie może: 

- zawierać scen brutalnych lub krwawych, wulgaryzmów, 

- propagować przemocy, nienawiści czy nacjonalizmu; 

c. utwór powinien być napisany z poszanowaniem uczuć religijnych, kulturowych; 

d. ocenie zostanie poddana poprawność ortograficzna, stylistyczna, stopień zawiłości akcji, koncept rozwiązania zagadki kryminalnej, budowa świata przedstawionego oraz bohaterów, zgodność pracy z tematyką konkursu, wartości artystyczne, oryginalność fabuły. Struktura tekstu powinna być logiczna (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). 

e. prace prosimy składać w kopercie – w trzech egzemplarzach. 

 

Nagrody 

1. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz pamiątkowe dyplomy. 

2. Organizator ma prawo innego rozdysponowania nagród w zależności od poziomu konkursu. 

 

Ogłoszenie wyników 

1. Lista zwycięzców dostępna będzie w siedzibie MDK nr 1 w Bytomiu oraz na stronie internetowej www.mdk.bytom.pl w zakładce „Konkurs na opowiadanie detektywistyczne”. 

2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i dokładnym terminie wręczenia nagród za pośrednictwem szkoły do której uczęszczają – mailowo lub telefonicznie. Zostaną również poproszeni o przesłanie kopii tekstu drogą meilową – celem umieszczenia w antologii na stronie internetowej MDK nr 1. 

3. Nagrody nieodebrane zasilają konto następnych konkursów. 

 

 

Organizator konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

ul. Powstańców Warszawskich 12

41-902 Bytom

tel. 32 281-25-08

www.mdk.bytom.pl

e-mail: bibliotekamdknr1@onet.eu

Szczegółowych informacji udziela Anna Żynda

Tel. 506-206-360

 

 

POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
RECENZJE MIESIĄCA
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów