logo

Mój świat w książkach.
Całe życie z książkami :D

Książki.
Notatkę dodano:2012-08-01 16:55:31

Bardzo mnie cieszy to jak widzę, że ludzie nadal potrafią docenić co daje im książka, a dokładniej autor. Bo głównie dzięki autorom możemy czytać świetne książki, oczywiście im pomaga bardzo dużo osób, ale słowa autorów, ich język, pomysł nas zachwycają.

 

:)

« Powrót na blog

Skomentuj
Nick(wymagany)
wzXbuzFEqRF:
Mateusz pisze:Wic499kszoc59bc487 pewnie wie, jak wac5bcna jest pewnoc59bc487 sebiie i jak ma wpc582yw na pc582ec487 pic499knc485, tylko tego sobie nie uc59bwiadamia, albo uc59bwiadamia, ale nie w takim stopniu jakim powinien.Ja w przeciwiec584stwie do poprzednika, uwac5bcam, c5bce wszystko jest moc5bcliwe dlatego zamiana myszki w duszc499 towarzystwa jest dla mnie normalna. Mimo, c5bce nie jest cechc485 wrodzonc485, to ma swoje podc582oc5bce w najmc582odszych latach. W mojej opinii wszystko zalec5bcy od c59brodowiska, w ktc3b3rym sic499 wychowujemy i jakie mamy wzorce do nac59bladowania. Juc5bc od mc582odoc59bci wzorujemy sic499 na swoim ojcu, przez co automatycznie (bez c59bwiadomoc59bci tego czynu) nabywamy od niego pewne odruchy, zachowania itp. Idc485c dalej tym tropem, moc5bcna wywnioskowac487, c5bce gdziec59b ta pewnoc59bc487 sebiie ma podc582oc5bcc499 w wykonywanej pracy i stanowisku spoc582ecznym naszego ojca. Oczywic59bcie spoc582eczec584stwo tec5bc ksztac582tuje nasze zachowani/pewnoc59bc487 sebiie, a tutaj juc5bc wszystko zalec5bcy od tego gdzie trafimy itd.Granica pewnie duc5bca nie jest mic499dzy pewnoc59bcic485, a arogancjc485 jednak przynajmniej dla mnie jest mocno zauwac5bcalna. Duc5bco zalec5bcy od spoc582ecznoc59bci w jakiej przebywa osobnik, np. przebywajc485c w towarzystwie bananowej mc582odziec5bcy moc5bcna tc485 granicc499 szybko przekroczyc487 i zatrzec487 jc485 w swoim krc499gosc582upie moralnym. Co do solistc3b3w, ktc3b3rzy towarzyscy sc485 tylko w grupie, to fakt, ale ja uwac5bcam ich za pospolitych cwaniakc3b3w i wrzucam ich do worka, gdzie krc3b3lujc485 tematy: setki zaliczonych kobiet, hektolitry wypitej wc3b3dki i tysic485ce pobitych ludzi Artykuc582 fajny, lecz tylko po to, c5bceby utrzymac487 w przekonaniu, bo to, c5bce pewnoc59bc487 sebiie jest chodliwym towarem wc59brc3b3d kobiet, wie wic499kszoc59bc487 spoc582ecznoc59bci. Dobre przypomnienie podstawowej cechy, ac5bc prosi sic499 o coc59b wic499cej. Zdziwic582a mnie historia, w ktc3b3rej facet wyrywa kobiety wyc582c485cznie pewnoc59bcic485 sebiie. Myc59blac582em, c5bce zostanie on chociac5bc okraszony w jakiec59b inne cechy. Dla mnie juc5bc bardziej przekonywujc485cym materiac582em byc582by malutki wywiad chociac5bcby z jednc485 kobietc485, z ktc3b3rc485 rozmawiac582ec59b o poc5bcc485danych cechach, czyli finalnie pewnoc59bci sebiie. Tyle ode mnie, Mateusz.
Blog granice.pl. Ta strona jest nieoderwalna częścią serwisu www.granice.pl właściciela firmy W&w. 2008-2017