Filozofia w Officynie

Autor: slk
News - Filozofia w Officynie

Officyna to młode łódzkie wydawnictwo, powstałe jesienią 2009 roku. Prezentuje ono książki odnoszące się do obszarów i zjawisk granicznych, wypartych, czy tez ujmowanych w upraszczające, falsyfikujące formuły. Redaktorów wydawnictwa interesują tematy nigdy nie podejmowane, podejmowane marginalnie bez należnej uwagi, niewyzyskane czy po prostu zapomniane. Obszary te dotyczą zarówno literatury pięknej, eseistyki, jak i teoretycznych ujęć zjawisk kultury i sztuki. Dziś prezentujemy filozoficzne książki Officyny.

 

"Filozofia" to dział zorientowany wokół filozofii francuskiej (J. Derrida O gramatologii) filozofii Friedricha Nietzschego (Dzieła wszystkie) i jej komentarzy (G. Deleuze Nietzsche, Nietzsche i filozofia; K. Jaspers Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego).

 

 

derridaFilozofia francuska

Seria redagowana przez Bogdana Banasiaka, którą otwiera (zmienione i rozszerzone oraz uzupełnione o posłowie) wznowienie jednego z przełomowych dzieł filozoficznych XX wieku, O gramatologii Jacquesa Derridy, ma w intencji obejmować publikację prac z zakresu filozofii wywodzących się z kręgu języka francuskiego. Dotyczy to zarówno "mistrzów myśli" wieku ubiegłego (m.in. Derrida, Deleuze, Foucault, Klossowski, Nancy), jak i tradycji tego obszaru językowego, począwszy od wieku XVII. Nadzieją inicjatorów serii jest więc to, by polskiemu czytelnikowi w sposób rozmyślnie wybiórczy, ale i względnie kompleksowy prezentować szczególny wkład oryginalnej filozofii francuskiej w uniwersalne dzieło myśli refleksyjnej.

 

tragediaFriedrich Nietzsche - Dzieła Wszystkie

Officyna podjęła projekt polskiej edycji Dzieł wszystkich Friedricha Nietzschego – na podstawie klasycznej publikacji: F. Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1967-1977 [KSA].

 

Intencja przedsięwzięcia

Na polskim rynku wydawniczym istnieją, z jednej strony, kilkunastotomowa, ale wybiórcza edycja pism Nietzschego, przełożonych przed stu laty, niekiedy nie dość precyzyjnie, a językowo często anachronicznie, z drugiej zaś, dość już liczne nowe przekłady, ale dokonywane bez koordynacji i uzgodnień merytorycznych, a więc bez ujednolicających ram redakcyjno-krytycznych. Z kolei obszerne (kilkutomowe) notatki i szkice (Nachlass) Nietzschego są – poza wyimkami – zupełnie nieznane polskiemu czytelnikowi, a listy – jedynie w wąskim wyborze.

 

Wznawianie rozproszonych tłumaczeń dzieł Nietzschego (w tym wątpliwej, bo przecież zredagowanej przez siostrę filozofa Woli mocy) mija się z celem, natomiast podejmowanie jednostkowych wysiłków – z inicjatywy wielu tłumaczy, badaczy i wydawców – wydaje się podejściem nie dość całościowym. W oczywisty bowiem sposób brakuje – zgodnej ze światowymi standardami edytorskimi i badawczymi – jednolitej, pełnej, krytycznej edycji pism „wielkiego filologa”, uzgodnionej redakcyjnie i rzetelnie badawczo skomentowanej, dającej zatem możliwość pełnego dostępu czytelnikowi do tej myśli.

 

W tej sytuacji redaktorzy Officyny uznali, że podjęcie takiej inicjatywy jest i sensowne, i potrzebne.

 

Chcąc zapewnić jak najwyższy poziom inicjatywy, do współpracy zaproszono – w roli komentatorskiej, opiniodawczej i konsultacyjnej – wybitnych znawców Nietzschego i współczesnej (XIX i XX-wiecznej) filozofii niemieckiej (Kuderowicz, Wodziński, Żelazny) oraz – ze względu na specyfikę recepcji tej myśli (tzw. „drugi renesans” nietzscheanizmu – po pierwszym: Löwith, Jaspers, Heidegger, Fink – dokonał się we Francji) – francuskiej (Banasiak, Matuszewski, Pieniążek), autorów wielu książek i artykułów (często nader licznych: Benisz, Kuderowicz, Pieniążek, Żelazny) o „wielkim filologu” oraz germanistów (Sauerland), a także twórców inicjatywy konferencyjno-wydawniczej: Nietzsche seminarium. Krótko mówiąc: badaczy, za sprawą których myśl autora Zaratustry jest stale i wyraźnie obecna w polskiej humanistyce.

 

Pozytywnie do przedsięwzięcia odniosła się także większość zaproszonych do współpracy znanych tłumaczy poszczególnych dzieł Nietzschego, a także doświadczeni redaktorzy: Robert Mitoraj i Grzegorz Sowinski.

 

W dalszej perspektywie wydawnictwo planuje publikację przekładu Listów wszystkich (8 tomów) Friedricha Nietzschego, na podstawie: Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe [KSB], hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München und New York 1986, oraz jego prac filologicznych.

 

Komitet redakcyjny:

Bogdan Banasiak

Henryk Benisz

Zbigniew Kuderowicz

Artur Lewandowski

Krzysztof Matuszewski

Paweł Pieniążek

Cezary Wodziński

Mirosław Żelazny

 

wprowadzenieNietzsche

Seria redagowana przez Pawła Pieniążka ma na celu prezentację najgłośniejszych i najciekawszych opracowań myśli „wielkiego filologa”, zarówno należących do tradycji (niemieckie odczytania autorstwa Jaspersa, Löwitha, Finka, Simmla), względnie nowszych (francuskie interpretacje pióra Deleuze’a, Derridy, Klossowskiego, Bataille’a), jak również najnowszych (powstałych na gruncie amerykańskim m.in. Kaufmanna czy Schachta). Intencją inicjatorów serii jest pokazanie jak najszerszego spektrum odczytań dzieła Nietzscheańskiego, które wciąż jest żywe i wciąż silnie inspiruje. 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy