Poeci do Chojnic!

Autor: slk
News - Poeci do Chojnic!

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach ogłasza XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza organizowany w ramach XVII CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW

 

Warunki uczestnictwa :

1.  Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2.  Tematyka prac jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz, wyłącznie w języku polskim, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4) .Obowiązuje zasada: jeden autor = jeden wiersz, nie dopuszcza się składania prac zbiorowych. 

Wiersz powinien być podpisany godłem – pseudonimem, nie znakiem graficznym, utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.

To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej:

-  dane autora (imię, nazwisko i dokładny adres autora, ewentualnie numer telefonu  i adres e-mail), 

- formułkę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach dla celów statutowych” podpisaną czytelnie,

- oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersz jest autorem tego utworu, oraz że utwór nie był wcześniej publikowany i nagradzany na innych konkursach.

Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

 

4. Prace należy nadsyłać do dnia  31 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wysoka 3

89-600 Chojnice

Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs poetycki”.

 

5. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy.

Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne, łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 2.500 złotych. 

O podziale nagród zadecyduje jury.

 

6. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich utworów na Chojnickiej Nocy Poetów, podczas której - w dniu 6 sierpnia 2011 roku - odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.  Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i zwracają koszty dojazdu (pociągiem lub autobusem), przy czym zwrot kosztów podróży obejmuje tylko cenę biletu w granicach Polski.

Nagrody główne powinny zostać odebrane osobiście lub przez osobę upoważnioną do jej odbioru i do prezentacji wiersza.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej  Biblioteki: www.bibliotekachojnice.pl

 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na ich publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej.

 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 052 3972807, e-mail: biblchj@wp.pl

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy