Motywacyjne aspekty polityki personalnej

Wydawnictwo: e-bookowo.pl
Data wydania: 2009
Kategoria: Ekonomia
ISBN: 978-83-61184-53-9
Liczba stron: 98
Dodał/a recenzje: Justyna Gul

Ocena: 0 (0 głosów)

Jak motywować zasoby… ludzkie

O znaczeniu czynnika ludzkiego w kontekście zarządzania (a nawet - sukcesu) firmą, nie trzeba nikogo przekonywać. Pracownicy, czyli inaczej personel, wpływają na efektywność działania organizacji, bowiem jej składową jest produktywność zatrudnionych w firmie osób. Wnoszą one do przedsiębiorstwa swoje zdolności, wykształcenie, umiejętności, praktyczne doświadczenie, cele, wartości (itd.), za ich sprawą powstają problemy, ale są one też dzięki nim rozwiązywane.

Jako, iż zasoby ludzkie są tym elementem przedsiębiorstwa, który zawodzi w obliczu niewłaściwego nim zarządzania, pozyskiwanie odpowiednich ludzi i skłonienie ich do aktywności staje się kluczowym zadaniem zarządzających firmą. Ta część zarządzania określana jest współcześnie jako zarządzanie zasobami ludzkimi, ale też zarządzanie personelem czy polityką personalną.

Z uwagi na znaczenie i rozmiary problemów związanych z szeroko pojętą sferą HR (Human Resources) na rynku pojawiają się kolejne podręczniki, poradniki czy artykuły poświęcone tej tematyce. Jednym z nich jest książka Alicji Matura „Motywacyjne aspekty polityki personalnej”. Ma ona charakter pracy dyplomowej, składającej się zarówno z części teoretycznej, jak i badawczej, podsumowanej odpowiednimi wnioskami.

Autorka w swojej książce zwraca szczególną uwagę na aspekt motywowania pracowników, czyli na powodowanie, by członkowie organizacji przyczyniali się do osiągnięcia założonych przez firmę celów. Czytelnik zostaje wprowadzony w temat przez charakterystykę i wskazanie znaczenia polityki personalnej, poczynając od zaznaczenia roli, jaką odgrywają w firmie jej pracownicy. Zwrócona została także uwaga na cele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, czyli na stworzenie takiej strategii personalnej, która pozwoliłaby na wykorzystanie silnych stron zatrudnionych osób w celu realizacji założonych planów.

Warto tu podkreślić ważny aspekt zzl, czyli prowadzenie racjonalnej i spójnej polityki, spajającej wszystkie etapy procesu zarządzania zasobami ludzkimi w zharmonizowaną całość. Konieczne jest takie oddziaływanie na personel, by zapewnić mu rozwój, a dzięki niemu również rozwój całego przedsiębiorstwa. Jako, że zarządzanie jest zespołem działań skierowanych na zasoby organizacji, a zarządzanie zasobami ludzkimi zespołem działań skierowanych na personel, to proces ten można podzielić na kilka etapów. Wnikliwie charakteryzuje je Alicja Matura poczynając od planowania personelu, poprzez nabór, ocenianie, wynagradzanie, aż do doskonalenia personelu. Szczególny nacisk kładzie autorka  na motywowanie w realizacji funkcji personalnej, zarówno na ustalenie potrzeb w celu wskazania właściwych czynników motywujących do pożądanej przez pracodawcę produktywności, jak i do określenia systemu motywatorów – w tym motywatorów pieniężnych i rzeczowych.

„Motywacyjne aspekty polityki personalnej” nie ograniczają się do suchej teorii, niewątpliwym walorem książki jest bowiem rozdział poświęcony ocenie wpływu motywacyjnych aspektów polityki personalnej na firmę X. Wnikliwe badania prowadzone przez autorkę pozwoliły na sformułowanie konkretnych wniosków, czasami krytycznych (świadczących na przykład o barierach komunikacji pomiędzy przełożonymi a podwładnymi), wraz z propozycjami ich usprawnień.

Alicja Matura podeszła nader profesjonalnie do tematu polityki kadrowej, wprowadzając nas w zagadnienia stopniowo, choć metodycznie. Jej książka świadczy o poważnym potraktowaniu kwestii zasobów ludzkich, a sprawne przełożenie teorii na praktykę - o doskonałej znajomości tematu. Tym sposobem „Motywacyjne aspekty polityki personalnej” stanowią nie tylko obowiązkową lekturę dla studentów, ale i niejeden specjalista do spraw kadrowych powinien po książkę sięgnąć.

Kup książkę Motywacyjne aspekty polityki personalnej

Zobacz opinie o książce Motywacyjne aspekty polityki personalnej
Reklamy