Początek nowego.
opowiadania >Dwa la­ta cze­kania na ja­kiekol­wiek wieści. Na początku była nadzieja, go­rejąca z dnia na dzień. Z cza­sem zaczęła się wy­palać.Trzy miesiące te­mu nadzieja umarła. Nad­szedł list. Jej mąż nie żyje. Niena­widziła za to swo­jego kra­ju, całego świata. Ciągłe woj­ny. Wie­działa, że to także je­go wybór. Sza­nowała to, podzi­wiała go za to. Jed­nak przys­porzyło to ty­le cier­pienia. Nie mogła so­bie wy­baczyć, że go puściła. Poz­wo­liła, by zginął. Prze­cież mogła się nie zgodzić. Czy dałoby to co­kol­wiek ? Czy wte­dy nie wy­ruszyłby na misję?
***
Minęło ty­le cza­su , a ona wciąż nie pot­ra­fi o nim za­pom­nieć. W ciągu dnia ma uśmiech na twarzy, po nocach płacze. Ciągle śni jej się broń. Broń, która wy­dała na niego wy­rok.Postanowiła umieścić w szaf­ce zdjęcia , które wciąż de­korują całe mie­szka­nie. Otaczają wszys­tkie ściany. Czas na re­mont. Czas na zmiany. Czas na no­we , lep­sze życie. Dziś zadzwo­niła do fir­my re­mon­to­wej. Będzie to ją koszto­wać dużo, ale będzie tak jak chce. Mie­szka­nie będzie świeższe , a wspom­nienia nie tak bo­les­ne. Po­jedzie na ur­lop , a gdy wróci wszys­tko będzie wyglądać inaczej, jak­by wpro­wadziła się do in­ne­go mie­szka­nia.
Po­jechała do rodzin­ne­go mias­teczka. Prze­jeżdżała daw­no niewidziane uli­ce. Mało poz­na­wała tę wioseczkę, w której prze­cież się wycho­wała. Ot­worzyła sta­ry, daw­no nieod­wie­dza­ny dom rodzin­ny. Rodzi­ce zmar­li parę lat te­mu i nikt nie zaj­mo­wał się ty­mi "ściana­mi ". Od ra­zu wzięła się za posprzątanie wszys­tkiego z kurzu. Po wyczer­pujących porządkach poszła do zna­jome­go ba­ru, gdzie prze­siady­wali od lat ci sa­mi ludzie. Przy­wita­no ją tak sa­mo ser­decznie , jak wte­dy, gdy chodziła tu za pan­ny. Bar ten nie był już tyl­ko osied­lo­wym pun­ktem spot­kań. Przychodzi­li tu tu­ryści , którzy zjeżdżali z tra­sy i po drodze by coś zjeść tra­fiał im się ów lo­kal. Wnętrze było bar­dziej ele­gan­ckie, ale równocześnie bar­dziej przy­tul­ne. Po­deszła do ba­ru, zamówiła kawę i da­nie sze­fa kuchni. Wyb­rała sto­lik przy ok­nie. Zresztą jak zaw­sze. Lu­biła ob­serwo­wać ludzi, ich zacho­wania w różnych sy­tuac­jach. Spoj­rzała na wi­dok za ok­nem. Stał tam wy­soki bru­net z kas­kiem w ręku. Obok stała Yama­ha YZF-R125. Zauważył ją. Uśmie­chnął się jak­by do siebie. Po­myślała , że jest bar­dzo przys­tojny. Przes­tała jed­nak zwra­cać na niego uwagę. Nie w głowie były jej przy­gody. Wi­dać , że fa­cet nie szu­ka ni­kogo na stałe. Pew­nie wy­rywa małola­ty na ten mo­tor obok niego.
Pod­niosła wzrok znad ta­lerza do­piero , gdy ktoś do­siadł się do jej sto­lika. Był to ten fa­cet.
- Pos­ta­wić ci drin­ka ?
- A chcesz coś w za­mian? - od­po­wie­działa iro­nizując.
- Ran­dka?
- Myślisz, że pójdę z ob­cym mężczyzną na ran­dkę?
- Liczę, że się sku­sisz.
- Licz na siebie, pow­tarzała mi ma­ma. Mogę zgodzić się na spot­ka­nie, nie trak­tuję te­go ja­ko ran­dki.
- Załóż spod­nie, będziemy jechać mo­torem.
Umówiła się więc z nim na godzinę dwudziestą wie­czo­rem. W miej­scu, gdzie spot­ka­li się przed chwilą.
***
Zim­ny prysznic pomógł na stres. Pra­wie już za­pom­niała jak to jest, gdy chodzi się na ran­dki. Włożyła ob­cisłe czar­ne spod­nie i również ob­cisłą, białą bok­serkę, która bar­dzo pa­sowała do jej opa­lone­go ciała i czar­nych włosów.Uśmie­chnęła się do lus­tra i wyszła.
Cze­kał już na nią , choć przyszła pięć mi­nut wcześniej. Przy­pom­niały jej się słowa ma­my : " Porządny mężczyz­na zaw­sze przychodzi piętnaście mi­nut wcześniej, jak­by ko­bieta miała za­miar przyjść za wczas. Tyl­ko po to, by nie mu­siała cze­kać." Uśmie­chnęła się do siebie. On już na nią pat­rzył i również je­go twarz "roz­jaśniała". Poczuła dreszcze na całym ciele. Znów poczuła che­mię, taką jak kiedyś. Wie­działa , że to do­piero początek jej his­to­rii.


- [1] -
Opinie
Ocena: 1 2 3 4 5 6
Musisz być zalogować by komentować.
niewnikaj Linia koment
Dodany:2016-05-01 14:02:29, Ocena: 5.0
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów