reklama

3000 zł za zestaw wierszy. Rusza Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Data: 2021-03-01 09:26:10 Autor: Piotr Piekarski

Rusza XXXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka. Zgłoszenia można przesyłać do 19 marca 2021, a zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3000 zł. 

Obrazek w treści

Oto regulamin konkursu: 

REGULAMIN XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka.

 2. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew.

Partnerem konkursu jest Gmina Karczew.

II. Cele konkursu

 1. Popularyzacja twórczości literackiej.

 2. Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich.

 3. Rozbudzenie wrażliwości poetyckiej.

 4. Uczestnictwo w kulturze, krzewienie kultury.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych.

 2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i zagranicy.

 3. Uczestnicy musza mieć ukończone 18 lat.

 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 utworów poetyckich własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
 5. Nadesłanie większej lub mniejszej od wymaganej ilości utworów poetyckich dyskwalifikuje zestaw.

 6. Utwory muszą być podpisane godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę (dołączoną do zestawu wierszy), która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz podpisane oświadczenia dotyczące zgody na udział w konkursie i przetwarzania danych osobowych stanowiące Załączniki do Regulaminu.

 7. Organizator nie ogranicza ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

 8. Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, ul. Widok 2, 05-480 Karczew – z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
 9. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Obrady Jury są tajne i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby wchodzące w skład Jury. Jury wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością obrad, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego zawierającego dane uczestników oraz przyznane nagrody i wyróżnienia, jak też przedstawienie wyników prac Jury. Obsługę administracyjną prac Jury zapewnia Organizator.
 10. Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów konkursu:
 • I nagroda – 3.000 zł

 • II nagroda – 2.000 zł

 • III nagroda – 1.500 zł

 • Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie – 800 zł

 • Nagroda Parafii Karczew – 500 zł

 • 4 wyróżnienia po 250 zł

11. Jury podczas oceny prac będzie miało prawo do innego podziału nagród. 12. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.

 1. Autorzy zestawów wierszy wybranych przez Jury zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu – ogłoszenie wyników i wybór laureata. Laureaci i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród.

 2. Organizator pokrywa koszty wyżywienia oraz noclegów podczas imprezy finałowej. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

15. O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani telefonicznie oraz w wiadomości e-mail. Informacja ta ukaże się także na stronie www.ckis.karczew.pl.

 1. O ile sytuacja zdrowotna w kraju ze względu na epidemię COVID-19 nie zmieni się, Jury wraz z Organizatorami będą mogli podjąć decyzję o innym sposobie przekazania nagród laureatom.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej publikacji nagrodzonych utworów na stronie internetowej CKiS, w lokalnej prasie oraz w książkowych publikacjach pokonkursowych.

IV. Informacje końcowe

1. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, tel.: 22/ 780-65-17, e-mail: kultura@gminakarczew.pl.

2. Uczestnik, przesyłając utwory na konkurs, akceptuje regulamin oraz warunki uczestniczenia w konkursie i zgadza się na przetwarzanie oraz upublicznienie swoich danych osobowych w związku z organizacją konkursu.

 1. Organizator nie przewiduje zwrotu utworów złożonych w konkursie.

 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator.

V. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew; email:

ckis@gminakarczew.pl, tel. 22 780 62 80.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie poprzez adres e mail: iodo@karczew.pl telefonicznie pod numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając zapytanie na dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO i będzie się odbywać szczególnie w celu realizacji konkursu poetyckiego.

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

 • podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa;

 • inne podmioty, które przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe

  na podstawie podpisanych stosownych umów.

 1. Państwa dane osobowe będą przekazane poza teren Polski, Unii Europejskiej1.

 2. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów realizacji konkursu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
 3. Mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych,

  ich przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania.

 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że

  przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do

  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na

  podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu poetyckiego.

 3. Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Więcej informacji: 

https://www.karczew.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=13&sub=4&xmenu=6&schemat=&menu=351&dzialy=352,%20351&typ=13&akcja=artykul&artykul=3574

Zobacz także

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Recenzje miesiąca
Człowiek w drodze
Alfred Sosgórnik
Człowiek w drodze
Ślady. Psim tropem
Katarzyna Kielecka
Ślady. Psim tropem
Szczęśliwy zegar z Freiburga
Robert M. Rynkowski
Szczęśliwy zegar z Freiburga
Czarny Bałtyk
Maciej Paterczyk
Czarny Bałtyk
Ślady. Rudy warkocz
Katarzyna Kielecka
Ślady. Rudy warkocz
Wszyscy jesteśmy kosmitami
Krzysztof Kochański
Wszyscy jesteśmy kosmitami
Femme fatale
Katarzyna Nowakowska
Femme fatale
Jak zdobyć supermoce
Ewa Martynkien
Jak zdobyć supermoce
Dobry od listopada
Mariusz W. Kliszewski
Dobry od listopada
Zmarnowany rozsądek
Izabela Grabda
Zmarnowany rozsądek
Pokaż wszystkie recenzje