Regulamin wortalu www.granice.pl

Regulamin ważny od: 2008.10.16 / nowelizacja 26.05.2015r.

§1

Wortal GRANICE.PL, zwany dalej "Wortalem", w kwestiach współpracy z osobami trzecimi, oraz wewnętrznej współpracy osób redagujących, kieruje się zasadami wynikłymi z prawa i dobrych obyczajów.

§2

Wortal, z racji swojej misji, w sposób szczególny kładzie nacisk na ochronę praw autorskich, i dóbr osobistych. Użytkownik serwisu, ma prawo i obowiązek współpracy z Redakcją w tej materii, poprzez informowanie o wszelkich dostrzeżonych przejawach naruszeń regulaminu, prawa i dobrych obyczajów.

§3

Współpraca z Wortalem jest możliwa jedynie poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu, oraz opublikowanie na Wortalu przynajmniej jednego utworu.

FORMY WSPÓŁPRACY

§4

Wortal zastrzega sobie prawo kreowania wewnętrznej struktury i form współpracy.

Jednak za podstawową formę współpracy uważa się publikowanie utworów (w rozumieniu ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych), według technicznych możliwości Worlatlu.

§5

Publikacja jest bezpłatna, a dopuszczenie do niej zależy od uznania Redakcji Portalu,

która zobowiązana do zachowania należytej staranności w materii ochrony praw użytkowników i osób trzecich, ma prawo i obowiązek nie dopuścić do danej publikacji, lub cofnąć ją.

§6

Publikacje dopuszczone i zamieszczone w Wortalu, nie mogą być przedmiotem żadnego obrotu (w szczególności odpłatnego), bez zgody Autora. W ramach Worlalu dopuszczalne jest przenoszenie utworu z poszanowaniem jego integralności.

§7

Redakcja ma obowiązek usunąć opublikowany utwór (w postaci recenzji lub publicystyki), tylko w wypadku przeniesienia przez Autora na osobę trzecią, wyłącznych praw majątkowych do utworu. Autor ma obowiązek w rozsądnym terminie zawiadomić o zdarzeniu powodującym przeniesienie praw.

§7.1

Obowiązek usunięcia utworu o który m mowa w §7 powstaje także wówczas, gdy jego treść, układ, czas publikacji, lub inne czynniki obiektywne, naraziłyby Autora lub inny podmiot na straty materialne, obrazę czci, lub inne niebezpieczeństwo.

§8

Utwory inne niż wymienione w §7 mogą być usuwane w każdej chwili przez autorów lub redakcję, chyba że umowa redakcja-autor, postanawia inaczej, lub usunięcie ma jedynie na celu zaszkodzenie Witrynie (art. 5 Kodeksu Cywilnego).

INNE USTALENIA

§9

Do rejestracji w serwisie musi zostać użyte konto mailowe, którego właścicielem jest użytkownik. Zakazane jest używanie do rejestracji adresów mailowych, należących do innych osób, jak również korzystanie z serwisów, oferujących założenie tymczasowych adresów mailowych. Konto mailowe musi być aktywne przez cały czas korzystania przez użytkownika z konta w serwisie Granice.pl

§10

Aby konto było aktywne, musi być ono potwierdzone przez link aktywacyjny, wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§11

Jeśli użytkownik konta nie logował się do niego w żaden sposób przez 90 kolejnych dni, Granice.pl ma prawo do usunięcia nieużywanego konta wraz z zawartością.

§12

Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że: a. są one zgodne z prawdą, b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Granice.pl w celu promocji (marketingu) produktów i firm współpracujących.

§11

Zablokowanie konta może nastąpić w momencie dużej ilości zgłoszonych naruszeń przez innych użytkowników portalu. Naruszenia są przyjmowane w formie zgłoszenia naruszenia przez formularz na stronie, zgłoszenia naruszenia komentarza użytkownika, zgłoszenie osobiste lub e-mailowe na jakikolwiek adres redakcji. Zablokowanie konta może trwać do 14 dni, zablokowanie konta może powodować ograniczenia pewnych funkcjonalności w portalu lub zablokować dostęp do konta na określony czas o którym decyduję redakcja. a. Punkty naruszeń są kasowane po 14 dniach od ich nabycia b. Punkty naruszeń są przyznawane automatycznie Jeżeli użytkownik po ściągnięciu blokady na konto nie zmieni swojego zachowania a ilość zgłoszeń naruszeń w krótkim czasie spowoduję ponowne zablokowanie konta, konto może być zablokowane/usunięte permanentnie.

§13

Redakcja dokona usunięcia konta użytkownika w sytuacji powzięcia informacji o podejrzeniu zaistnienia wskazanych okoliczności: a. Posiadanie wielu kont w serwisie, bez wyraźnej zgody Redakcji. b. Używanie narzędzi społecznościowych w celu naruszania dóbr osobistych innych użytkowników lub osób trzecich, poprzez używanie słów powszechnie uznanych za obelżywe, a nie mieszczących się w formie i zakresie przejawów wolności artystycznego wyrazu. c. Próby ominięcia mechanizmów uwierzytelniających w wortalu. d. Podszywanie się pod inne osoby. e. Fikcyjne i nieuczciwe używanie narzędzi społecznościowych serwisu (fikcyjne lub ustawione głosowania, zamieszczanie umówionych komentarzy, wewnętrzne kampanie dyskredytujące innych/innego użytkownika, złośliwe i uporczywe nękanie innych użytkowników poprzez aktywność wykraczająca poza zasady dozwolonej krytyki, próby oszukiwania w wew. konkursach portalu, etc.) f. konto jest fikcyjne, lub/i używane jest w celach komercyjnych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, produkt placement, lub aktywność jednoznacznie mającą znamiona promocji działalności konkurencyjnej do Serwisu. g. zaistniały inne oczywiste naruszenia zasad dobrych obyczajów, współżycia społecznego, lub prawa.

§14

Jeżeli użytkownik złamie regulamin, jego konto może być bezpowrotnie usunięte bez uprzedniego ostrzeżenia. W przypadku uznania, iż okoliczności skłaniające do usunięcia konta nie są jednoznaczne, Redakcja, drogą mailową, wyznaczy Użytkownikowi termin na ustosunkowanie się po stawianych zarzutów. Decyzje Redakcji są ostateczne.

§15

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Granice.pl konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez: a. wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników oraz adres email podany przy rejestracji, b. dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących i wychodzących z bezpłatnego konta, c. wyświetlania na stronach WWW portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

§16

,p>Użytkownik akceptuje regulamin podczas rejestracji. Wszelkie zmiany w regulaminie notyfikowane są Użytkownikom droga mailową. Zmiany uważa się za zaakceptowane, jeśli Użytkownik nie notyfikuje Redakcji sprzeciwu w okresie tygodnia od otrzymania informacji o zmianie. Notyfikacja o braku zgody, równoznaczna jest z wnioskiem o likwidację konta Użytkownika.

§17

W sprawach nieuregulowanych, Użytkownik ma prawo żądać od Redakcji wydania wiążącej opinii. Jeśli Redakcja, nawet bez żądania opinii, uzna, że dane działanie, choć nie ujęte wprost w postanowieniach regulaminu, jest niepożądane, wydaje się i mailowo dostarcza zainteresowanym Opinię, której nieprzestrzeganie będzie tożsame w skutkach jak nieprzestrzeganie Regulaminu,

Reklamy
Recenzje miesiąca
Cudowna podróż
Selma Lagerlöf
Okładka książki - Cudowna podróż
Mój Wielki Tydzień
Ewa Monastyrska
Okładka książki - Mój Wielki Tydzień
Jano i Wito. W trawie
Wiola Wołoszyn
Okładka książki - Jano i Wito. W trawie
Powiedz wreszcie prawdę
Dana Reinhardt
Okładka książki - Powiedz wreszcie prawdę
Pokaż wszystkie recenzje