39. konkurs poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Autor: Sławomir Krempa
News - 39. konkurs poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłasza  39. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej.

I. CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 
- „po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym /w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej/ 
- „debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane. 
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia. 
3. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN, ISSN/ ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach. 
4. Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać maksymalnie do pięciu utworów. 
5. Prace konkursowe należy przesłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej - wydruk komputerowy formatu A-4 w czterech egzemplarzach /każdy wiersz/ na adres sekretariatu konkursu w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
6. Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane. 
7. W nadesłanej korespondencji /w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak zestaw wierszy/ należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny. 
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy. 
9. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów. Jurorzy zobowiązani są do wyłonienia laureatów I,II,III nagród oraz ewentualnie wyróżnień w obu kategoriach konkursowych. 
W szczególnych przypadkach jurorzy mogą nie przyznać nagród bądź przyznać nagrody ex aequo. 
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów. 
11. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej, planowanej w dniach 16-17 listopada 2018 r. 
Nie przewiduje się zwrotu kosztów podróży.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zawiadomienia o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień zostaną wysłane tylko do laureatów konkursu. 
2. Godła uczestników konkursu poetyckiego, którzy nie są laureatami, pozostaną utajnione, a prace nadesłane na konkurs po upływie roku będą zlikwidowane przez powołaną komisję. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu /wyłącznie w celach promocyjnych/ w wydawnictwach pokonkursowych oraz do cytowania tych utworów w mediach - bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. 
4. Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem. 
5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jurorami.

Sekretariat konkursu: 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie 
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa 
tel. 34 366 59 65, 34 324 46 51, 
tel /fax 34 324 94 81
e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl
rok@rok.czestochowa.pl
strona internetowa: www.rok.czestochowa.pl

Zobacz także

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.