Egzamin ósmoklasisty 2022: język polski – odpowiedzi i zadania, arkusz zadań 2022 

Data: 2022-05-24 10:00:01 Autor: Patryk Obarski
udostępnij Tweet

24 maja rozpoczyna się kolejne sesja egzaminów ósmoklasisty. We wtorkowy poranek nastolatkowie z całej Polski zmierzą się z arkuszem z języka polskiego. O co tym razem zapytano ósmoklasistów? Prezentujemy zadania i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. 

Obrazek w treściFotografia ilustracyjna / Karolina grabowska / Pexels
  • Równo o 9 rano w szkołach podstawowych we wtorek rozpoczął się pierwszy egzamin ósmoklasisty. 
  • We wtorek uczniowie zdawali język polski. 
  • Wśród typów na tegoroczny egzamin pojawiały się zwłaszcza utwory polskich romantyków. 
  • W rzeczywistości ważna była znajomość Zemsty Aleksandra Fredry, egzaminowanych poproszono o napisanie zaproszenia, tematem rozprawki zaś była przyjaźń.

Na wtorek, 24 maja, zaplanowano pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie zmierzyli się z arkuszem z języka polskiego, gdzie sprawdzano zarówno wiedzę o języku polskim, jak i znajomość literatury zawartej w kanonie lektur szkolnych. Co wiadomo na temat zadań z tegorocznego egzaminu? 

Egzamin ósmoklasisty 2022 – język polski – zadania 

Przypomnijmy, że podobnie jak w poprzednich latach, także i tego roku na egzaminie ósmoklasisty zadania przygotowane zostały w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie o podstawę programową. Wszystko z powodu sytuacji na świecie i konieczności przejścia na naukę zdalną w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Może zainteresować cię także...

W związku z tym doszło do zmian w zakresie listy lektur obowiązkowych. Zdających nie zapytano o znajomość Sonetów krymskich Mickiewicza, Żony modnej Krasickiego czy Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego. Zmniejszono także liczbę zadań na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty. 

Dzień przed egzaminem – według statystyk Google Trends – w sieci poszukiwano informacji m.in. na temat części zdania. Widać także wzmożone zainteresowanie streszczeniami lektury – m.in. Małego Księcia, Quo Vadis, Kamieni na szaniec, Balladyny czy Pana Tadeusza. Przypomnijmy, że ta ostatnia lektura pojawiła się w tym roku na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Wpływ na to mógł mieć fakt, że w 2022 roku obchodzimy Rok Romantyzmu Polskiego.

Zadaniem ósmoklasistów było napisanie zaproszenia. Wśród lektur ważna była znajomość Zemsty Aleksandra Fredry. Rozprawka dotyczyła tematu przyjaźni. Arkusz egzaminacyjny pobrać można ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. My publikujemy proponowane odpowiedzi do zadań. 

Egzamin ósmoklasisty 2022 – język polski – odpowiedzi 

Ważne! Odpowiedzi w poniższym artykule to propozycje przygotowane przez naszych redaktorów, a nie oficjalny klucz odpowiedzi! Proponowane odpowiedzi zostały pogrubione.

Zadanie 1.

Na podstawie przytoczonego fragmentu oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

W przytoczonym fragmencie utworu zawarto informację o tym, co jest przedmiotem sporu między Cześnikiem a Rejentem. P - PRAWDA

Z przytoczonego fragmentu utworu wynika, że Papkin stara się pogodzić Cześnika i Rejenta. F - FAŁSZ

Zadanie 2.

Dokończ zdanie tak, aby było zgodne z treścią przytoczonego fragmentu. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Papkin i kilku służących Cześnika przychodzą do mularzy, aby

A. pomóc im w pracy zleconej przez Rejenta.
B. wynagrodzić im straty przez nich poniesione.
C. zmusić ich do przerwania wykonywanej pracy.
D. zaproponować im schronienie w domu Cześnika.

Zadanie 3. (0–1)

Czy sformułowanie żyją jak pies z kotem trafnie określa relację między Cześnikiem a Rejentem? Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do przytoczonego fragmentu Zemsty.

Sformułowanie żyją jak pies z kotem znakomicie oddaje naturę relacji pomiędzy Cześnikiej a Rejentem. Obaj bohaterowie komedii Aleksandra Fredry nieustannie się kłócą, zamiast poszukiwać płaszczyzny porozumienia, skupiają się na tym, co ich dzieli i wykorzystują każdą okazję do rozpoczęcia sprzeczki. W tym przypadku przyczyną sporu staje się sprawa tak drobna, jak chęć naprawienia muru przez Rejenta. 

Zadanie 4. (0–1)

Na podstawie przytoczonego fragmentu oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W didaskaliach podane są informacje o tym, skąd Cześnik i Rejent obserwują wydarzenia rozgrywające się przy murze. P - PRAWDA

W didaskaliach podane są informacje o wyglądzie bohaterów uczestniczących w wydarzeniach rozgrywających się przy murze. F- FAŁSZ

Zadanie 5. (0–2)

Na podstawie całego utworu Zemsta ułóż poniższe treści zgodnie z porządkiem chronologicznym. Wpisz litery A, B, D, E w kratki we właściwej kolejności.

A. Przybycie Papkina do domu Cześnika.
B. Decyzja Cześnika o ślubie Wacława i Klary.
C. Przyjęcie przez Podstolinę oświadczyn Cześnika.
D. Zakończenie konfliktu między Cześnikiem a Rejentem.
E. Plany Rejenta dotyczące małżeństwa Wacława z Podstoliną.

A -> C -> E -> B -> D

Zadanie 6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wypowiedź Wacława: Tak jest – zgoda, / A Bóg wtedy rękę poda, jest puentą Zemsty i stanowi nawiązanie do

A. pogodzenia się Cześnika z Rejentem.
B. wyznania Klarze miłości przez Papkina.
C. spotkania Wacława i Podstoliny po latach.
D. rozmowy Rejenta z Wacławem o ślubie z Podstoliną.

Zadanie 7. (0–2)

Obejrzyj poniższe kadry filmowe z ekranizacji Zemsty w reżyserii Andrzeja Wajdy i przeczytaj zamieszczone pod nimi fragmenty utworu Aleksandra Fredry.

Która z sytuacji, zaprezentowanych na powyższych kadrach filmowych, jest – Twoim zdaniem – bardziej komiczna?
Wybierz jedną sytuację i uzasadnij swoją odpowiedź. W uzasadnieniu uwzględnij dwa z trzech rodzajów komizmu (sytuacyjny, słowny, postaci) obecnych w wybranej przez Ciebie sytuacji.

Sytuacja przedstawiona na kadrze filmowym nr: 2
Uzasadnienie: Za bardziej zabawną uważam sytuację zaprezentowaną na kadrze numer 2. Obecny jest w niej komizm postaci - podkreślona jest cecha charakterystyczna Cześnika, który nadużywa powiedzenia „mocium panie", a także komizm sytuacyjny – Dyndalski bowiem zapisuje bezmyślnie słowa swojego pracodawcy, z czego wynikają nieporozumienia.  

Zadanie 8. (0–2)

Spośród lektur obowiązkowych – innych niż Zemsta – wybierz tę, która potwierdza trafność stwierdzenia Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Podaj tytuł tej lektury oraz jej bohaterów, których zachowanie jest potwierdzeniem trafności tego stwierdzenia. Uzasadnij swój wybór. W uzasadnieniu przywołaj sytuację z tej lektury, ilustrującą Twoją argumentację.

Uwaga! Lista lektur obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego.

Tytuł lektury: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Bohaterowie lektury: Stolnik, Jacek Soplica

Uzasadnienie wyboru: Soplica zabija Stolnika, pragnąc zemsty za brak zgody na jego ślub z córką człowieka, którego uważał za przyjaciela, przez co Soplica zostaje uznany winnym zdrady i musi opuścić kraj.

Zadanie 9. (0–1)

Dokończ poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

W wypowiedzeniu Jutro cały zamek zburzę podkreślony wyraz pełni funkcję B . dopełnienia

Taką samą funkcję wyraz zamek pełni w wypowiedzeniu C – widzieliśmy w oddali pięknie odrestaurowany zamek.

Zadanie 10. (0–1)

W jednej ze szkół uczniowie w ramach projektu przygotowali fiszki edukacyjne dotyczące lektur szkolnych. W tekście umieszczonym na jednej z fiszek zabrakło trzech przecinków. Uzupełnij poniższy zapis tak, aby był zgodny z zasadami interpunkcyjnymi.

Treść utworu ma swe źródło w autentycznym konflikcie. Aleksander Fredro znalazł akta procesowe z XVII wieku, które dotyczyły konfliktu dawnych właścicieli zamku. Piotr Firlej, jako wojewoda, uważał Jana Skotnickiego za niegodnego siebie sąsiada i dokuczał mu, gdy tylko nadarzała się do tego sposobność. Skotnicki nie ustępował mu, więc sprawa znalazła się w trybunale. Kres zatargowi położył dopiero ślub córki Jana Skotnickiego z synem Piotra Firleja.

Zadanie 11. (0–2)

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstało streszczenie tekstu Pochwała przyjaźni. Andrzej Kojder rozpoczyna swoje rozważania od podkreślenia, że w XXI wieku ludzie rzadziej nawiązują przyjaźnie, mimo tego, że z pozoru łatweij jest im się ze sobą komunikować. W kolejnych akapitach odwołuje się do słów filozofa, prof. Leszka Kołakowskiego, który uważał przyjaźń za najwyższą wartość oraz do myśli Artystotelesa. Przywołuje również przysłowia dotyczące przyjaźni, aby pokazać, że od zawsze była ona podstawą pokojowego współistnienia między ludźmi. Podsumowując rozważania, stwierdza, że przyjaźń łączy ludzi i zachęca do uczestnictwa w życiu społecznym. Parafrazując hasło promujące czytanie: przyjaźń włącza.

Zadanie 12. (0–1)

Z podanych pytań wskaż to, na które nie można znaleźć odpowiedzi w tekście Pochwała przyjaźni. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Jaką cenę płaci się za zdradę przyjaciół?
B. Czego możemy się nauczyć dzięki przyjaźni?
C. Dlaczego ludziom dzisiaj trudno jest zawierać przyjaźnie?
D. Co na temat przyjaźni mówią przysłowia różnych narodów?

Zadanie 13. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do 2. i 3. akapitu tekstu Pochwała przyjaźni. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Zdaniem Leszka Kołakowskiego przyjaźń jest dobrem mniej ważnym niż inne dobra w naszym życiu. F - FAŁSZ

Zdaniem Arystotelesa człowiek powinien mieć w życiu wielu przyjaciół. F - FAŁSZ

Zadanie 14. (0–1)

Wyjaśnij sens sformułowania przywołanego w 4. akapicie tekstu Pochwała przyjaźni: wprawdzie zwycięzca ma wielu przyjaciół, ale zwyciężony ma dobrych przyjaciół.

Zwycięzca ma wielu przyjaciół, bo do człowieka, który odniósł sukces, wszyscy się garną. Niestety, wiele z tych osób szuka w tej znajomości jedynie korzyści własnych. Tymczasem prawdziwych przyjaciół (dobrych przyjaciół) poznajemy w biedzie – w trudnej sytuacji wspierać nas będą wyłącznie prawdziwi, najlepsi przyjaciele.

Zadanie 15. (0–1)

Obejrzyj poniższą grafikę.

Czy grafika Pawła Kuczyńskiego mogłaby być ilustracją do tekstu Pochwała przyjaźni? Uzasadnij swoją odpowiedź

Grafika Pawła Kuczyńskiego mogłaby być ilustracją tekstu Pochwała przyjaźni, bowiem dobrze pokazuje zjawisko zasygnalizowane szczególnie we wstępnej części artykułu. W XXI wieku, gdy dysponujemy coraz bardziej nowoczesnymi narzędziami komunikacji, w istocie coraz częściej człowiek jest „samotną wyspą" – kontaktujemy się ze sobą rzadziej, a nasze relacje stają się bardziej płytkie. Zatopieniem się w ekranie smartfona zastępujemy prawdziwe więzi i kontakty w świecie rzeczywistym.

Zadanie 16. (0–1)

Przeczytaj definicję wyrazu związek.

1. «stosunek między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakiś sposób»

2. «stosunki łączące ludzi, oparte na uczuciu, pokrewieństwie»

3. «kontakt z kimś lub czymś»

4. «organizacja skupiająca ludzi mających wspólne cele»

www.sjp.pwn.pl

Dokończ poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

W wypowiedzeniu Nie ma żadnego związku teorii z praktyką wyraz związek został użyty w znaczeniu A B w wypowiedzeniu C D

A. pierwszym

B. drugim

C. Związek tych dwojga nie ma żadnej przyszłości.

D. Długo szukał związku między poszczególnymi faktami.

Zadanie 17. (0–2)

17.1. Spośród podanych niżej wyrazów wybierz te, które należą do tej samej rodziny wyrazów. Wypisz oznaczenia literowe tych wyrazów.

A. lubiany
B. przyjaźń
C. przyjaciel
D. koleżanka
E. zaprzyjaźniony

Wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów oznaczono literami: B, C, E.

17.2. Dopisz przymiotnik należący do tej samej rodziny wyrazów, do której należą wyrazy wróg i wrogość.

Przymiotnik należący do tej samej rodziny wyrazów: wrogi

Zadanie 18. (0–3)

Napisz zaproszenie na piknik szkolny zorganizowany z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Przyjaźni. Zachęć do uczestnictwa w tym wydarzeniu, używając dwóch argumentów.
Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Zapraszamy do udziału w szkolnym pikniku, który odbędzie się na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Przyjaźni. Piknik rozpocznie się o godzinie 12:00 1 czerwca 2022 roku.

Warto wziąć w nim udział, bo będzie to okazja do podkreślenia, jak ważną rolę pełni przyjaźń w naszym życiu, ponadto uczestnicy pikniku będą mogli lepiej się poznać i – być może – nawiązać nowe przyjaźnie lub zacieśnić te już istniejące. 

Zapraszamy!

Samorząd Uczniowski

Zadanie 19. (0–20)

Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie.

Pamiętaj o zachowaniu formy wypowiedzi wskazanej w temacie: napisz rozprawkę albo opowiadanie.

W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej. Lista lektur obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Zapisz wypracowanie w wyznaczonym miejscu. Nie pisz na marginesie.

Temat 1.

Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

Temat 2.

Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

REKLAMA

Zobacz także

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeĹźeli jeszcze go nie posiadasz.

Książka
Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz0
Okładka książki - Pan Tadeusz

Pan Tadeusz rozpoczyna się słynną inwokacją: Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś...

dodaj do biblioteczki
Reklamy