Matura 2022: język polski – odpowiedzi i zadania, arkusz zadań 2022 matura z polskiego

Data: 2022-05-04 10:55:52 | Ten artykuł przeczytasz w 11 min. Autor: Piotr Piekarski
udostępnij Tweet

4 maja w środę w całej Polsce abiturienci przystąpili do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. To kolejna matura z polskiego, która odbyła się na podstawie wymagań egzaminacyjnych i bez części ustnej. Jakie były zadania na maturze z polskiego w 2022 roku? Prezentujemy odpowiedzi do matury z polskiego 2022.

Obrazek w treści Matura 2022: język polski – odpowiedzi i zadania, arkusz zadań 2022 matura z polskiego [jpg]Fot. fragment egzaminu maturalnego 2021 / CKE

Od środowego poranka rozpoczęła się tegoroczna sesja maturalna. Jak zwykle absolwenci szkół średnich muszą przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych: z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Dziś zdający rozwiązywali maturę z polskiego – jakie zadania się na niej pojawiły? Sprawdźcie poniżej!

Matura 2022 – język polski – zadania

Podobnie jak przed laty, także i tego roku na maturze z języka polskiego zdający musieli wykazać się nie tylko sprawnością językową, ale przede wszystkim – wiedzą z zakresu lektur szkolnych.

Według pierwszych plotek, które pojawiły się w sieci, utworem na tegorocznej maturze z języka polskiego miały być Dziady cz. III. Takie informacje młodzież podawała sobie za pośrednictwem Twittera, a zainteresowanie dramatem Mickiewicza wzrosło w Google Trends.

W wyszukiwarce Google często poszukiwano także motywu dworku oraz tematu rozprawki związanej z cierpieniem, poszukiwano także licznych motywów w lekturach szkolnych. Obecnie według najnowszych doniesień, które pojawiają się na Twitterze, wśród tematów rozprawek pojawić miały się tematy:

  • Czym dla człowieka może być tradycja?
  • Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia?
  • Interpretacja wiersza Najkrótsza definicja życia Józefa Barana

Według doniesień internautów, w rozprawce na temat tradycji należało odwołać się do treści Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W temacie drugiej rozprawki zamieszczono fragment powieści Noce i dnie Marii Dąbrowskiej.

Czym dla człowieka może być tradycja? - jakie lektury? Jak można było napisać rozprawkę?

W przypadku realizacji tej rozprawki, w postawionej tezie można było uznać, m.in. że tradycja może mieć pozytywny wpływ na życie człowieka, a wyznawane tradycyjne wartości mogą pomóc w określeniu kierunku życiowego. Z drugiej strony — maturzyści mogli napisać także, że tradycja może przynosić ograniczenia, a tym samym — prowadzić do nieszczęścia w życiu osobistym.

Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? - jakie lektury? Jak można było napisać rozprawkę?

W temacie tej rozprawki należało odnieść się do załączonego fragmentu utworu Marii Dąbrowskiej. W temacie relacji międzyludzkich ponownie można było odwołać się do dowolnych tekstów kultury, a zatem zarówno książek, jak i filmów czy gier komputerowych, w których pojawia się wątek miłości i przyjaźni.

Już wkrótce poniżej ukażą się wszystkie zadania wraz z odpowiedziami.

Matura 2022 – język polski – odpowiedzi

W poniższej części artykułu znajdziecie rozwiązania (odpowiedzi) do zadań z matury z języka polskiego 2022. Wszystkie odpowiedzi, które zaprezentowane poniżej to jedynie propozycje przygotowane przez naszą redakcję, a nie oficjalny klucz odpowiedzi.

Teksty zapisane kursywą oraz podkreślone to propozycje prawidłowych odpowiedzi. 

Zadanie 1. (0–2)  
Na które z poniższych pytań można znaleźć odpowiedź w tekście Krzysztofa  A. Wieczorka? Zaznacz TAK, jeśli odpowiedź można znaleźć w tekście, albo NIE – jeśli  nie można. 
 
1.  Czego dotyczył przeprowadzony eksperyment?  TAK  NIE 
2.  Jak badani reagowali na pozorne argumentowanie?  TAK  NIE 
3.  Co pozwala człowiekowi kontrolować emocje?  TAK  NIE 

Zadanie 2. (0-1)

Sformułuj wniosek dotyczący wpływu emocji na człowieka, wynikający z eksperymentu opisanego w tekście Krzysztofa A. Wieczorka. 

Emocje sprawiają, że człowiek częściej podejmuje pochopne decyzje, bez racjonalnej oceny argumentów przemawiających za tą decyzją.

Zadanie 3. (0–1)  
Na podstawie tekstu Krzysztofa A. Wieczorka wyjaśnij znaczenie wyrazów „serce” i „głowa” ujętych w cudzysłów. 
 
„serce” – zwrot ku emocjom, którymi kieruje się człowiek

„głowa” – zwrot ku rozumowi i logice

Zadanie 4. (0–1) 

Uzupełnij poniższe zdanie. Zaznacz odpowiedź wybraną spośród oznaczonych literami  A i B oraz odpowiedź wybraną spośród oznaczonych literami C i D. 
 
Według autora artykułu, badania przywołane w tekście mogą stanowić A/B poglądu Schopenhauera o wpływie C/D na skuteczność przekonywania. 
 
A. potwierdzenie                                                                 C. racjonalności 
B. zaprzeczenie                                                                  D. uczuciowości 

Zadanie 5. (0–2)  
Jaka funkcja tekstu dominuje w ostatnim zdaniu artykułu Krzysztofa A. Wieczorka?  Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych A–D. Uzasadnij swój wybór. 
 
A. Informatywna. 
B. Ekspresywna. 
C. Impresywna. 
D. Poetycka. 
 
Uzasadnienie: 
 
Celem zdania jest przekonanie odbiorcy, by nie podejmował decyzji pod wpływem emocji.

Zadanie 6. (0–3) 
Napisz streszczenie tekstu Krzysztofa A. Wieczorka Serce czy rozum? Emocje  w argumentacji i perswazji, liczące 40–60 wyrazów. 

Krzysztof A. Wieczorek w swoim tekście "Serce czy rozum? Emocje w argumentacji i perswazji" pisze o tym, jak emocje wpływają na podejmowanie decyzji. Autor tekstu zauważa, że nie zawsze podejmujemy decyzje pod wpływem namysłu i racjonalnych przesłanek. Wieczorek przywołuje w swoim tekście Arthura Schopenhauera, a następnie badania, które potwierdzają, że osoby działające pod wpływem emocji częściej podejmują decyzje. 

Zadanie 7. (0–1)  

Na które pytanie zawarto odpowiedź w akapicie 2. tekstu Grzegorza Jankowicza?  Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych A–D. 
 
A. Czy życie na poczekaniu ma negatywne aspekty? 
B. Jak należy okazywać zamiłowanie do czytelnictwa? 
C. Jak oceniać naukowe metody badania literatury? 
D. Czy literatura skłania człowieka do refleksji?

Zadanie 8. (0–2) 
Na podstawie 3. akapitu tekstu Grzegorza Jankowicza podaj dwa argumenty potwierdzające przekonanie autora o wartości czytania literatury. 
 
Argument 1.  Literatura stanowi fundalemt dla postrzegania świata przez człowieka.
Argument 2.  Literatura ma wpływ na człowieka.

Zadanie 9. (0–1)

Na podstawie tekstu Grzegorza Jankowicza podaj dwie cechy życia na poczekaniu.

Życie na poczekaniu to życie, które:

1)      jest nieustanną gonitwą,

2)      jest życiem bez przyjemności.

Zadanie 10. (0–3) 
Przeczytaj poniższy fragment utworu literackiego. 

10.1. Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi zacytowany fragment. 
 
Autor:  Bolesław Prus 
 
Tytuł:  Lalka

10.2. Czy Wokulski prowadził życie na poczytaniu? W uzasadnieniu odwołaj się do podanego fragmentu, całej lektury, z której pochodzi fragment, oraz do artykułu Grzegorza Jankowicza.

Odpowiedź na pytanie zawarte w zadaniu nie jest jednoznaczna. W życiu Stanisława Wokulskiego literatura z całą pewnością odgrywała istotną rolę, co wiemy m.in. ze sceny związane z porzuceniem czytanej przez niego „Grażyny” Adama Mickiewicza. Literatura więc ukształtowała duszę romantyka Wokulskiego. Z drugiej strony – bohater powieści B. Prusa żyje w nieustannym biegu, pracując na swoją pozycję. Później bezgranicznie oddaje się w pogoń za miłością do panny Łęckiej.  

Zadanie 11. (0–1)  
Spośród podanych określeń A–E wybierz i zaznacz te, które charakteryzują język  tekstu Grzegorza Jankowicza. 
 
A. liczne terminy naukowe 
B. posługiwanie się cytatami 
C. słownictwo wartościujące 
D. nagromadzenie neologizmów 
E. używanie zdań złożonych 

Zadanie 12. (0–2) 
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do tekstu Grzegorza Jankowicza. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
 
1.  Sformułowania Powtórzę…, I wtedy… zwiększają spójność tekstu.  P  F 
2.  Sformułowania ujęte w nawias wprowadzają nowy wątek rozważań.  P  
3. Równoważniki zdań Ale daremnie, Bez powodzenia dynamizują tekst. P  F

Zadanie 13.

Temat 1. Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje  zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama  Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. 

W tym temacie, oprócz utworu Adama Mickiewicza, wykorzystać można było utwory takie jak Ferdydurke czy Wesele. W tym kontekście można byłoby omówić tradycję jako przestrzeń porozumienia między członkami konkretnej społeczności. W przypadku Wesela Stanisława Wyspiańskiego można byłoby wyróżnić motyw chocholego tańca, nawiązującego do polskiej tradycji, a jednocześnie wspomnianego w temacie rozprawki Pana Tadeusza. Istotny jest także motyw obrzędów i tradycji w II części Dziadów Adama Mickiewicza; uczta kozła jest ważnym i stałym elementem w życiu bohaterów ukazanych w dramacie polskiego wieszcza.

Temat 2. Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ  problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nocy i dni Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna  liczyć co najmniej 250 wyrazów. 

O relacjach międzyludzkich mówi m.in. znany z wcześniejszych etapów edukacyjnych Mały Książę (tytułowy bohater w trakcie swojej podróży dowiaduje się, jak istotna jest przyjaźń), ale również - Zemsta Aleksandra Fredry (miłość Klary i Wacława w przeciwieństwie do waśni pomiędzy Cześnikiem a Rejentem oraz ostateczne pojednanie tych postaci). Warto zwrócić uwagę na to, jak istotne są relacje społeczne w Panu Tadeuszu (motyw miłości między Tadeuszem a Zosią).

Warto zauważyć, że pytanie rozpoczyna się od zaimka kiedy, a zatem w rozprawce należało przede wszystkim odnieść się do takich tekstów kultury, które faktycznie pokazują szczęście płynące z międzyludzkich relacji.

Temat 3. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja  praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. 

Artykuł jest w trakcie opracowania przez redakcję. Zapisz go w swoich zakładkach i zajrzyj za kilka chwil.  

REKLAMA

Zobacz także

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Książka
Dziady
Adam Mickiewicz0
Okładka książki - Dziady

Dziady to cykl dramatów romantycznych Adama Mickiewicza. Podzielony na cztery części: - Dziady. Część II - utwór przedstawiający pogańską ceremonię...

dodaj do biblioteczki
Reklamy
Recenzje miesiąca
Draka na Antypodach
Katarzyna Ryrych ;
Draka na Antypodach
Nawiedzone kolonie
Rafał Witek
Nawiedzone kolonie
Nigdy za ciebie nie wyjdę
Magdalena Krauze
Nigdy za ciebie nie wyjdę
Dolina szpiegów
Robert Michniewicz
Dolina szpiegów
Nowe życie Kariny
Marta Nowik
Nowe życie Kariny
Formuła Elli
Agnieszka Rautman-Szczepańska ;
Formuła Elli
Times New Romans
Julia Biel
Times New Romans
Śpiew morzycy
Jagna Rolska ;
Śpiew morzycy
Pokaż wszystkie recenzje