Konkurs na opowiadanie detektywistyczne

Autor: slk
News - Konkurs na opowiadanie detektywistyczne

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu organizuje konkurs na opowiadanie detektywistyczne. Zapraszamy do wzięcia w nim udziału i publikujemy regulamin. Więcej informacji na stronie internetowej www.detektywi.mdk.bytom.pl

 

Regulamin konkursu "Agatha Christie przedstawia tajemniczą historię…" Napisz własne opowiadanie detektywistyczne. 

 

Cel konkursu

 

Cel główny – Stworzenie antologii z najciekawszych prac nadesłanych na konkurs.

 

Celem konkursu jest:

 

Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa; edukacja, przeciwdziałanie przestępstwom,

Podnoszenie poziomu świadomości młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej. 

 - popularyzacja książek detektywistycznych;

 - pobudzenie wrażliwości młodzieży na ten rodzaj literatury;

 - rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;

 - rozwijanie uzdolnień pisarskich;

 - stymulowanie procesów wyobraźni, rozwijanie fantazji;

 - umacnianie wiary we własne siły i w zdolności osiągania celów;

 - wzbogacenie umiejętności pracy z komputerem – z programami edytorskimi;

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu na opowiadanie detektywistyczne pod tytułem: "Agatha Christie przedstawia tajemniczą historię…" Napisz własne opowiadanie detektywistyczne jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu przy wsparciu Komendy Miejskie w Bytomiu – Wydziału Prewencji. W tej edycji konkurs patronatem objął Komendant Miejski Policji podinspektor mgr Andrzej SZYMCZYK.

 

2. Koordynatorami są: podinsp. Paweł Buczek, Anna Żynda, Agata Kiedos oraz Agnieszka Szymańska. 

 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

 

4. Prace należy przesyłać do 07.02.2014 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w marcu 2014 r.

 

5. Dane osobowe uczestników konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym konkursem. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Regulamin dostępny będzie do wglądu w siedzibie organizatora oraz przesłany do uczestników konkursu.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania o tematyce detektywistycznej, kryminalnej lub sensacyjnej w dwóch kategoriach: 

 a) opowiadanie o tematyce dowolnej, stylizowane na tekstach Agathy Christie; 

 b) opowiadanie, którego akcja dzieje się w Bytomiu. 

6. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 07 lutego 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu - biblioteka 

 ul. Powstańców Warszawskich 12 

 41-902 Bytom 

Z dopiskiem na kopercie: "Agatha Christie przedstawia tajemniczą historię…" 

 7. Każdy uczestnik powinien przesłać na konkurs jedno opowiadanie, w trzech kopiach. W nagłówku opowiadania powinno znaleźć się godło autora. 

  

8. Komplet dokumentów stanowi: 

a). opowiadanie w wersji drukowanej (w 3 kopiach) lub tekstu pisanego odręcznie (dwie kopie ksero) opatrzone godłem (godło - czyli pseudonim, zastępuje podpis). 

b). zaklejona koperta opatrzona tym samym godłem zawierająca: imię i nazwisko autora, jego adres, nazwę szkoły, w miarę możliwości adres internetowy szkoły i numer telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna. 

9. Zgłoszenie niekompletne oraz doręczone po terminie określonym w pkt. 3. niniejszego regulaminu podlega odrzuceniu jako nie spełniające wymogów formalnych. 

10. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. 

11. Zwycięzcę konkursu wyłoni Jury wyznaczone przez organizatora. W sytuacji równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury. Autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o przesłanie swojego opowiadania drogą meilową w celu stworzenia antologii opowiadań detektywistycznych, która będzie udostępniona na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1. 

 

Wymagania dotyczące opowiadania: 

 

12. Opowiadanie zgłoszone do konkursu powinno być: 

a. utworem oryginalnym, wcześniej niepublikowanym, napisanym w języku polskim, nie krótszym niż 4 i nie dłuższym niż 10 stron maszynopisu (Times New Roman; Arial – maksymalny rozmiar czcionki to "14") w wyjątkowych sytuacjach - bardzo czytelnego rękopisu; 

b. tekst nie może: 

- zawierać scen brutalnych lub krwawych, wulgaryzmów, 

- propagować przemocy, nienawiści czy nacjonalizmu; 

c. utwór powinien być napisany z poszanowaniem uczuć religijnych, kulturowych; 

d. ocenie zostanie poddana poprawność ortograficzna, stylistyczna, stopień zawiłości akcji, koncept rozwiązania zagadki kryminalnej, budowa świata przedstawionego oraz bohaterów, zgodność pracy z tematyką konkursu, wartości artystyczne, oryginalność fabuły. Struktura tekstu powinna być logiczna (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). 

e. prace prosimy składać w kopercie – w trzech egzemplarzach. 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy