Konkurs na opowiadanie detektywistyczne

Autor: slk
News - Konkurs na opowiadanie detektywistyczne

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu organizuje konkurs na opowiadanie detektywistyczne. Zapraszamy do udziału i publikujemy jego regulamin:

 

Cel główny – Stworzenie antologii z najciekawszych prac nadesłanych na konkurs. 

 

Celem konkursu jest: 

Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa; edukacja, przeciwdziałanie przestępstwom. Podnoszenie poziomu świadomości młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej. 

- popularyzacja książek detektywistycznych; 

- pobudzenie wrażliwości młodzieży na ten rodzaj literatury; 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; 

- rozwijanie uzdolnień pisarskich; 

- stymulowanie procesów wyobraźni, rozwijanie fantazji; 

- umacnianie wiary we własne siły i w zdolności osiągania celów; 

- wzbogacenie umiejętności pracy z komputerem – z programami edytorskimi; 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na opowiadanie detektywistyczne pod tytułem: "Przedstaw tajemniczą historię…" Napisz własne opowiadanie detektywistyczne jest Młodzieżowy Domu Kultury nr 1 w Bytomiu przy wsparciu Komendy Miejskiej w Bytomiu – Wydziału Prewencji. Ponownie, w tym roku, konkurs patronatem objął Komendant Miejski Policji podinspektor mgr Andrzej SZYMCZYK. 

2. Koordynatorami są: Anna Żynda, Agata Kiedos, Agnieszka Szymańska, Barbara Krupa oraz pan aspirant sztabowy Adam Jakubiak. 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. 

4. Prace należy przesyłać do 07.02.2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w marcu 2015 r. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym konkursem. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

Regulamin dostępny będzie do wglądu w siedzibie organizatora oraz przesłany do uczestników konkursu. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania o tematyce detektywistycznej, kryminalnej lub sensacyjnej w dwóch kategoriach: 

a) opowiadanie o tematyce dowolnej

b) opowiadanie, którego akcja dzieje się w Bytomiu. 

 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 07 lutego 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu - biblioteka 

ul. Powstańców Warszawskich 12 

41-902 Bytom 

Z dopiskiem na kopercie: "Przedstaw tajemniczą historię…" 

 

3. Każdy uczestnik powinien przesłać na konkurs jedno opowiadanie, w trzech kopiach. W nagłówku opowiadania powinno znaleźć się godło autora. 

 

4. Komplet dokumentów stanowi: 

a). opowiadanie w wersji drukowanej (w 3 kopiach) opatrzone godłem (godło - czyli pseudonim, zastępuje podpis). 

b). zaklejona koperta opatrzona tym samym godłem zawierająca: imię i nazwisko autora, jego adres, nazwę szkoły, w miarę możliwości adres internetowy szkoły i numer telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna. 

 

5. Zgłoszenie niekompletne oraz doręczone po terminie określonym w pkt. 3. niniejszego regulaminu podlega odrzuceniu jako nie spełniające wymogów formalnych. 

 

6. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. 

 

7. Zwycięzcę konkursu wyłoni Jury wyznaczone przez organizatora. W sytuacji równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury. Autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o przesłanie swojego opowiadania drogą meilową w celu stworzenia antologii opowiadań detektywistycznych, która będzie udostępniona na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1. 

 

Wymagania dotyczące opowiadania 

1. Opowiadanie zgłoszone do konkursu powinno być: 

a. utworem oryginalnym, wcześniej niepublikowanym, napisanym w języku polskim, nie krótszym niż 4 i nie dłuższym niż 10 stron maszynopisu (Times New Roman; Arial – maksymalny rozmiar czcionki to "14") w wyjątkowych sytuacjach - bardzo czytelnego rękopisu; 

b. tekst nie może: 

- zawierać scen brutalnych lub krwawych, wulgaryzmów, 

- propagować przemocy, nienawiści czy nacjonalizmu; 

c. utwór powinien być napisany z poszanowaniem uczuć religijnych, kulturowych;

d. ocenie zostanie poddana poprawność ortograficzna, stylistyczna, stopień zawiłości akcji, koncept rozwiązania zagadki kryminalnej, budowa świata przedstawionego oraz bohaterów, zgodność pracy z tematyką konkursu, wartości artystyczne, oryginalność fabuły. Struktura tekstu powinna być logiczna (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). 

e. prace prosimy składać w kopercie – w trzech egzemplarzach. 

 

Nagrody 

1. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz pamiątkowe dyplomy.

2. Organizator ma prawo innego rozdysponowania nagród w zależności od poziomu konkursu. 

 

Ogłoszenie wyników 

1. Lista zwycięzców dostępna będzie w siedzibie MDK nr 1 w Bytomiu oraz na stronie internetowej www.mdk.bytom.pl w zakładce „Konkurs na opowiadanie detektywistyczne”. 

2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i dokładnym terminie wręczenia nagród za pośrednictwem szkoły do której uczęszczają – mailowo lub telefonicznie. Zostaną również poproszeni o przesłanie kopii tekstu drogą meilową – celem umieszczenia w antologii na stronie internetowej MDK nr 1.

3. Nagrody nieodebrane zasilają konto następnych konkursów. 

 

Organizator konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

ul. Powstańców Warszawskich 12

41-902 Bytom

tel. 32 281-25-08

www.mdk.bytom.pl

e-mail: bibliotekamdknr1@onet.eu

Szczegółowych informacji udziela Anna Żynda

Tel. 506-206-360

 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy