Książki grudnia w Impulsie

Autor: slk
News - Książki grudnia w Impulsie

Przedstawiamy listę 20 najpopularniejszych książek grudnia 2013, opublikowanych nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls. Wśród najlepszych tytułów Czytelnik odnajdzie zarówno wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej czy socjologii, jak i pozycje lżejszego kalibru – zapraszamy do lektury!

 

babcia1. Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska, Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy byli mali (wersja z płytami CD)

 

Śpiewnik zawiera wybór 51 popularnych piosenek, wraz z zapisem nutowym oraz kolorowymi ilustracjami Kazimierza Wiśniaka. Wśród zaproponowanych piosenek możemy znaleźć m.in. Kółko graniaste, Wlazł kotek na płotek, Jadą jadą misie, Krakowiaczek jeden, Bajka iskierki czy Mam chusteczkę haftowaną. Znajdźmy chwilę czasu, zajrzyjmy do śpiewnika i zaśpiewajmy z naszymi dziećmi piosenki, które śpiewali w dzieciństwie nasi dziadkowie.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/co-babcia-i-dziadek-spiewali-kiedy-byli-mali,319.html

 

 

metoda2. Urszula Kierczak, Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Praktyczny przewodnik

 

Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego  to publikacja napisana przez nauczyciela praktyka, dla innych nauczycieli. Zawarte w przewodniku informacje umożliwią każdemu nauczycielowi realizację zadań edukacyjnych metodą projektów. Przepisy prawa oświatowego wprowadzają obowiązek realizacji metody projektów przez uczniów gimnazjum, ale także w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej warto realizować zadania tą metodą.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/metoda-projektow-w-pracy-nauczyciela-wychowania-fizycznego,1355.html

 

 

patriotyzm3. Jerzy Nikitorowicz, Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?

 

Konformizm przesądza o trwałości ładu społecznego, wartości, wzorów osobowych zachowujących porządek społeczny. Bunt jest reakcją zmierzającą do określenia nowych celów, jest usiłowaniem zmiany istniejącej struktury – tak we Wstępie Prof. Jerzy Nikitorowicz określa dwa podstawowe typy postaw społecznych, umożliwiających do osiągnięcia takiej a nie innej tożsamości zbiorowej. Obie postawy w społeczeństwie są niezbędne, by utrzymać konieczną równowagę, jednak współczesny nam chaos aksjologiczny prowadzi do wynaturzenia obydwu typów. Paradoksalnie nie bez przyczyny książka, omawiająca patriotyzm i nacjonalizm, zjawiska będące efektem (braku) dialogu kulturowego, powstała właśnie w Białymstoku, tyglu narodowościowym, kolebką dziedzictwa wielokulturowego. Miejsce, gdzie przez stulecia ścierały się i wzajemnie dopełniały dziedzictwa rozmaitych narodowości, ras czy religii, szczególnie żywo musiało zareagować na współczesne zaostrzenie postaw, kumulację emocji i politykę zaciśniętej pięści.

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/patriotyzm-i-nacjonalizm,1476.html

 

 

logo4. Grażyna Gunia, Victor Lechta, Wprowadzenie do logopedii

 

Opracowanie monografii Wprowadzenie do logopedii stanowi systemową analizę wybranych zagadnień logopedycznych. Praca ta jest źródłem wiedzy o aktualnej problematyce logopedii dla studentów, pedagogów, a także dla osób  interesujących się tym zagadnieniem. Adresatami książki są studenci studiów pedagogicznych, szczególnie pedagogiki specjalnej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej, asystenci osób niepełnosprawnych, studenci logopedii, a także pedagodzy – nauczyciele oraz terapeuci, którzy często w swojej praktyce spotykają się z osobami z zaburzeniami mowy. Całość opracowania podzielono na dwie części: ogólną i specjalistyczną.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/wprowadzenie-do-logopedii,1290.html

 

 

muzyko5. Ludwika Konieczna-Nowak, Wprowadzenie do muzykoterapii

 

Muzykoterapia przyjmuje charakter przede wszystkim psychoanalityczny oraz behawioralny i o tym, a także o innych aspektach terapii psychologicznej traktuje najnowsza książka Ludwiki Koniecznej-Nowak Wstęp do muzykoterapii. Ta znakomita praca należy wciąż jeszcze do prac pionierskich, gdyż muzykoterapia to dyscyplina stosunkowo młoda, nadal zbyt mało rozpoznana i opisana. Imponuje zawartość merytoryczna monografii: jej trzon stanowią rozważania na temat muzykoterapii dzieci i dorosłych (w tym osób starszych), jednak poprzedza go obszerna część teoretyczna, dająca nie tylko encyklopedyczny przegląd definicji, połączony z próbą redefinicji własnej, ale i przegląd typów i modeli terapeutycznych.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/wprowadzenie-do-muzykoterapii,1527.html

 

 

winczura6. Barbara Winczura, Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia 

 

Komunikacja jest fundamentem – przypomina nam w Przedmowie prof. Krystyna Ferenz. Czy rzeczywiście trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie dziedziny życia podporządkowane są ściśle wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, potrzebne są jeszcze powroty do podstaw? Okazuje się, że tak. Komunikacja, sprowadzona do swych fundamentów, a więc języka i towarzyszących mu kodów, nie jest tylko sposobem na wyrażenie/przekazanie informacji. Tkwiące w języku czy komunikacji możliwości stanowią bazę, nad którą nadbudowywana jest kultura i – szerzej – cywilizacja. Język staje się podstawową tkanką tradycji i przekazu kulturowego, niezbędnych do określenia własnej tożsamości oraz odnalezienia swego miejsca w wybranej społeczności. Jeśli więc z jakichkolwiek przyczyn rozwój umiejętności komunikacyjnych zostanie zakłócony, zaburzeniu ulega cała osobowość, co skazuje jednostkę na społeczne wyobcowanie.

 

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/dzieci-o-specjalnych-potrzebach-komunikacyjnych,1523.html

 

 

cwiczenia7. Jolanta Ho-Janecka, Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz-s, ż-z, Cz-c, dż-dz. Dla przedszkolaka i ucznia

 

Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz powstały na podstawie wieloletnich doświadczeń zawodowych autorki w pracy z dziećmi. Jest to zeszyt ćwiczeń, które można wykorzystać w pracy z przedszkolakami i uczniami w celu utrwalenia poprawnej wymowy głosek dentalizowanych. Opracowane tu zestawy wyrazowo-zdaniowe nie należą do łatwych pod względem wymowy. Aby prawidłowo artykułować te głoski, dziecko musi mieć wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy (kinestezja), czyli wypracować zręczne i celowe ruchy języka i warg. Dlatego też każde ćwiczenie poprzedzone jest schematyczną wizualizacją realizacji głosek różnicujących, co ułatwi dzieciom zapamiętanie układu narządów mowy do danej głoski.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/cwiczenia-i-zabawy-z-gloskami-sz-s-z-z-cz-c-dz-dz,1515.html

 

 

 

zasepa8. Ewa Zasępa, Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa 

 

Zespół Downa to powszechnie znana choroba uwarunkowana genetycznie. Niemal każdy człowiek potrafiłby rozpoznać i wymienić jej widoczne cechy. Interesują się nią zarówno badacze z różnych dziedzin nauki, jak i praktycy, zajmujący się usprawnianiem różnych aspektów życia osób nią dotkniętych. Na świecie powstało wiele stowarzyszeń i fundacji poświęconych problemom osób z zespołem Downa i ich rodzinom/opiekunom, wydawane są także czasopisma związane z tym zaburzeniem: „Down Syndrome, Research and Practice”, „Down Syndrome Quarterly”, „Bardziej Kochani”. W 2006 roku Stowarzyszenie Down Syndrome International w ramach kampanii informującej społeczeństwo o tej chorobie i problemach doświadczanych przez osoby z zespołem uchwaliło 21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/problemy-zdrowia-psychicznego-u-osob-z-zespolem-downa,1520.html

 

 

krzysztoszek9. Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek, Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź

 

Materiał w postaci wyrazów i obok narysowanych czarno-białych obrazków przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek ś, ź, ć, dź i utrwaleniu ich w sylabach.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/material-wyrazowo-obrazkowy-do-utrwalania-poprawnej-wymowy-glosek-s-z-c-dz,106.html

 

 

krzyzowki10. Katarzyna Walkowska, Krzyżówki tematyczne dla dzieci

 

Książka zawiera 100 krzyżówek tematycznych, ułożonych według kolejnych liter alfabetu. Krzyżówki stanowią wspaniałą zabawę dla dzieci, które mogą rozwiązywać je samodzielnie, z rodzicami, rodzeństwem, kolegami, nauczycielami, w domu, szkole, przedszkolu, w czasie wolnym. Zabawy te w sposób wszechstronny pobudzają rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wzbogacają słownictwo, poszerzają wiedzę o świecie i zachęcają do rozwijania umiejętności plastycznych. Książka jest doskonałym materiałem utrwalającym początkową naukę czytania i pisania. Dodatkowe polecenia narysuj, pokoloruj, odpowiedz na pytanie, odczytaj hasło – uatrakcyjniają proces zabawy i nauki.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/krzyzowki-tematyczne-dla-dzieci,42.html

 

 

dziecko11. Halina Dmochowska, Leokadia Wiatrowska, Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci, a ich gotowość do nauki

 

Niniejsza książka to szeroka perspektywa postrzegania dziecka 6-letniego jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej, któremu rzeczywistość kreuje los bardziej lub mniej odpowiadający osobistym preferencjom. W wyniku kontrowersji zogniskowanych wokół reformy oświaty, a w niej wcześniejszego rozpoczynania edukacji już przez dzieci 6-letnie, akcentuje się w niej holistyczny ogląd dziecka. Przedstawione możliwości i ograniczenia w rozwoju poszczególnych sfer dają możliwość antycypacji obrazu funkcjonowania tego dziecka w szkolnej rzeczywistości, co wyznacza się jego gotowością edukacyjną. Jednak gotowość szkolna dziecka to nie tylko jego dojrzałość biologiczna, ale też gotowość szkoły przejawiająca się w wielu aspektach jej instytucjonalnej i zadaniowej działalności. To współbrzmienie obu podmiotów edukacyjnych zmagań gwarantujących małemu dziecku osiąganie szkolnych efektów.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/dziecko-u-progu-szkoly,1509.html

 

 

konteksty12. Urszula Szuścik, Ewa Ogrodzka-Mazur, Jadwiga Oleksy, Konteksty rozwojowe i wychowawcze [w:] Edukacja małego dziecka, t. 4

 

Tom 4 serii Edukacja małego dziecka otwiera kolejne opracowania poświęcone szeroko rozumianej problematyce edukacji, wychowania i wsparcia dziecka w toku jego życia na poszczególnych etapach rozwoju. W tomie zostały poruszone zagadnienia związane ze wspomaganiem rozwoju i uczenia się dziecka. Opracowania zostały podzielone na dwie części: pierwszą zatytułowaną Wspomaganie rozwoju i uczenia się małego dziecka i część drugą: Konteksty wychowawcze – ku pedagogice współbycia. Artykuły prezentują rozważania teoretyczne, jak i empiryczne z zakresu kształcenia ogólnego dziecka w wybranych obszarach jego rozwoju poznawczego lub społecznego. 

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/edukacja-malego-dziecka-tom-4,1481.html

 

 

kwestionariuszq13. Grażyna Billewicz, Brygida Zioło, Kwestionariusz badania mowy

 

Kwestionariusz ten może być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Składa się z obrazków, których nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski w trzech pozycjach, w których mogą pojawić się w wyrazie: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Głoski występujące w nazwach obrazków ułożone są w kolejności zgodnej z tym jak pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. Uwzględnia spółgłoski wargowe, wargowo-zębowe, przedniojęzykowo-zębowe, przedniojęzykowo-dziąsłowe, środkowojęzykowe, tylnojęzykowe oraz samogłoski podstawowe + ą, ę. Do kwestionariusza dołączona jest karta badania mowy, której kolejność zapisu głosek jest zgodna z kolejnością pojawiających się wyrazów.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/kwestionariusz-badania-mowy,95.html

 

 

14. Grażynamaterial Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek, Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni [ń]

 

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) i utrwaleniu ich w sylabach. Utrwalanie artykulacji możemy wspomagać, wykorzystując analizator wzrokowy. Autorki proponują w podpisach oznaczyć kolorem czerwonym litery t, d, m, mi, n, ni (ń).

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/material-wyrazowo-obrazkowy-do-utrwalania-poprawnej-wymowy-glosek-t-d-m-mi-n-ni-n,358.html

 

 

nadpobudliwe15.Renata Wiącek, Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć

 

Program do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym, ukazujący propozycje kontrolowania dziecięcej energii poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zawarte w praktycznych scenariuszach zajęć dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych. Książka ukazuje przyczyny niewłaściwego zachowania dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi. Omawia m.in. następujące metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo: techniki relaksacyjne Metodę Symboli Dźwiękowych, techniki parateatralne, metodę malowania dziesięcioma palcami etc.

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/dzieci-nadpobudliwe-psychoruchowo-w-wieku-przedszkolnym,120.html

 

 

material16. Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek, Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz

 

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek s, z, c, dz i utrwaleniu ich w sylabach. 

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/material-wyrazowo-obrazkowy-do-utrwalania-poprawnej-wymowy-glosek-s-z-c-dz,905.html

 

 

 

orto17. Barbara Dyl, Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy trafia

 

Jest to zbiór rymowanych wierszyków poświęconych zasadom ortografii polskiej. Każdy z nich zawiera cenne wskazówki dla małego czytelnika-ucznia klas I-III i wyjaśnienia jak, kiedy i dlaczego należy pisać i jaką zasadę stosować, aby pisownia była poprawna. Książka może być wykorzystana zarówno przez nauczycieli w ich pracy dydaktycznej, jak i uczniów klas I-III.

 

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/jak-przez-wiersze-ortografia-szybko-nam-do-glowy-trafia,31.html

 

 

orto18. Aleksander Nalaskowski, Ortodoksja i chaos

 

Coraz rzadsze są książki, w których treść idzie w parze z formą; nie wystarczy mieć coś do powiedzenia, trzeba jeszcze umieć to przekazać. Książki profesora Nalaskowskiego od lat niezmiennie intrygują, lekkością formy i celnością spostrzeżeń przywołując najlepsze tradycje polskiej eseistyki. Z Profesorem można się zgadzać lub nie, można dyskutować, popierać lub zwalczać, ale, przede wszystkim, trzeba go czytać. Najnowszy zbiór, zatytułowany (jakże obiecująco…) Ortodoksja i chaos, jest przede wszystkim doskonałą lekturą, lekturą przewrotną, gdyż zafascynowany Czytelnik bezwiednie ulega czarowi autorskiego wywodu, kwestie merytoryczne odsuwając na boczny tor. A niesłusznie. Profesor porusza tematy nie tylko ważne (m.in. reforma edukacji), ale i kontrowersyjne (tzw. kwestia żydowska, wychowanie do życia w rodzinie i wiele innych), przy czym niejednoznaczność jest tu cechą najbardziej pożądaną, gdyż, z racji swej natury, pobudza do myślenia, a o to Profesorowi najbardziej chodzi.

 

W grudniu 2013 publikacja uzyskała tytuł Najlepszej Książki na Zimę!

 

Więcej informacji: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/ortodoksja-i-chaos,1521.html

 

 

teoria19. Irena Stańczak, Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klasy I-III szkoły podstawowej (w świetle badań eksperymentalnych)

 

Irena Stańczak podjęła się opracowania zagadnienia wzbogacania teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej – szczególnie w sferze rozwijania aktywności poznawczej, samodzielności poznawczej i twórczości uczniów klas początkowych – przez wykorzystywanie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Ten zakres dydaktyki wczesnoszkolnej, oparty na idei podmiotowości, aktywności, czynnego udziału uczniów w procesie kształcenia, należy uznać za istotny współcześnie obszar aktywności poznawczej badaczy i praktyków edukacyjnych.

 

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/teoria-rozwiazywania-innowacyjnych-zadan,1518.html

 

 

radosne20. Dorota Niewola, Radosne przedszkole. Tematy kompleksowe. Zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok

 

Treści zawarte w programach nauczania realizowane są w przedszkolach w nawiązaniu do tematów kompleksowych, które ściśle korespondują z aktualnymi, bliskimi dziecku wydarzeniami, zjawiskami, zmianami w przyrodzie czy spostrzeżeniami z życia społecznego. Nauczyciel, realizując temat kompleksowy, stara się o odpowiedni dobór literatury, zabaw, zajęć. Polecana zwłaszcza nauczycielom przedszkoli książka, zawiera nie tylko propozycje tematów kompleksowych na cały rok, ale także zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze i zajęcia, które służą ich opracowaniu i realizacji.

 

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/radosne-przedszkole,1473.html

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy